ordførershjørne 3

Ordførerens hjørne 3. juli 2020

På sommerens hittil verste værdag kom NRK Sommerbilen sist fredag til Havøysund. Tåke, regn og vind gjorde at helikopteret ikke kunne fly, og som ordfører oppfatter jeg at folk uttrykker misnøye med programmet på sosiale media. Det kan jeg forstå, siden vi har en så utrolig fin kommune å vise frem.

Takk til alle som bidro
Selv om været ble slik som det faktisk kan være på Finnmarkskysten, så skulle vi vel alle ønsket sol og gode flyforhold. Med bilder av storslått natur, mye folk langs veien og en skikkelig wow-følelse av TV-bildene, ville vi vært skikkelig stolte over det som ble vist. Været kan vi dessverre ikke gjøre noe med, og ordføreren er selvsagt også skuffet over at vi ikke fikk helikopterbilder fra den spektakulære veien og naturen ut mot Havøysund.
Uansett synes jeg alle som deltok gjorde en super innsats; både med dans, fortellinger, og visning av kongekrabbe. Vi har selvsagt så mye mer å tilby, men med kun 2 timers opptakstid så begrenser det seg selv hva som kommer med. Det tar jo faktisk over en time å kjøre fra Kokelv til Havøysund.
Ved oppsummeringen som Silje Nordli og Niklas Baarli gjorde etter at de var ferdige med sin tur i Rotsund, så ble det beklaget at helikopteret ikke kunne fly – og til Havøysund måtte de tilbake til en gang.

God plass for friluftsliv
Måsøy kommune er en relativt stor kommune i areal, med 1215 hyggelige innbyggere, hvor 82% av disse bor i tettstedet Havøysund.
Ifølge tallene fra SSB 1. kvartal 2020 har hver av oss ca. 1 km2 å boltre oss på. Av kommunenes 1135,83 km2 er 97% av dette naturterreng. Her er det bare å ta på seg skoene, og gå rett ut i marka. Jeg tenker at hvis du er interessert i friluftsliv og ikke må ha de urbane miljøene tett på kroppen, så er det bare å bestille flyttebil og komme til Måsøy kommune.

På tur med ordføreren
Denne uka lå det en informasjonsbrosjyre fra Finnmark Friluftsråd i postkassen. Her kan man lese om forskjellige aktiviteter, blant annet om «ordførerturer» i kommunene. Flere kommuner har satt av søndag 6. september, men i Måsøy kommune er det konfirmasjon den helga. Vi har derfor satt opp ordførerturen torsdag 3. september kl. 17.00. Da møtes vi på torget, og tar turen til gapahuken i Storvika. Mer info kommer.

Fylkesråden for samferdsel på besøk
Ordføreren har invitert fylkesråden til kommunen før vi tar sommerferie, og jeg er glad for å kunne skrive at Kristina Hansen tar turen til Ingøy sammen med ordføreren tirsdag 7. juli.
Storstua blir nok samlingsstedet for diskusjoner, spørsmål og svar vedr. rutebåt, kai og andre ting som opptar folk på øya.

Mental Helse søker dugnadshjelp
Mental Helse Måsøy er en frivillig organisasjon, som nå trenger hjelp av noen «handy» frivillige.
De har søkt og fått midler til to griller som skal monteres i Storvannsparken i Havøysund. En ved gapahuken, og en ved badeplassen. Mental helse ønsker nå hjelp til frakting og montering av grillene. Grillene har stått lagret i et år, og de vil så gjerne at de skal komme i bruk i sommer. Vil du være med i dugnadsgjengen, så er det bare å ta kontakt med Marit Laursen eller Mette Olsen i Mental Helse.

Varsel om sprengning på Havøygavelen
Arctic Wind/Finnmark kraft melder om at det fra inneværende uke vil pågå sprengningsarbeider på Havøygavelen. Nærmere informasjon om dette finnes på informasjonstavla som er plassert innenfor porten ved riggområdet. Her er det et kart, og på kartet markeres det med gule trekanter hvor sprengningen pågår. Det vil i tillegg angis tidspunkt for sprengningen.
Når sprengningen skal foretas, vil det bli satt ut vakt i området, samtidig som det vil varsles med sirene noen minutter før salva går av.
Entreprenøren ber turgåere i området om å sjekke tavla før man går inn i området, slik at de kan holde seg i god avstand til de områdene sprengningen pågår i.

Første dialogmøte om hurtigbåttilbudet
Torsdag deltok jeg på et nettmøte med fylkeskommunen og fylkesråden vedr. hurtigbåttilbudet i Troms og Finnmark, og nå er det tid for at kommunene kommer med i prosessen..
I løpet av høsten skal det tas en endelig avgjørelse for hvilket tilbud innbyggerne i fylket skal ha, og jeg har presisert at tallgrunnlaget for den videre diskusjonen er veldig viktig. Både passasjerantall, godsmengde, og prisen for å drifte hver enkelt rute må på bordet. Spesifiseringen med «under 5 innbyggere» er tatt bort i vedtaket, og man bruker i stedet «få innbyggere og lavt passasjergrunnlag» som utgangspunkt. Fylkesråden skal ut til kommunene for videre dialogmøter før endelig beslutning tas, og det er også sagt at man gjerne inviterer bygde-/grendelag til dette møtet. Ordføreren vil komme tilbake til både tidspunkt og sted for møtet.

Fylkesrådets vedtak om overtakelse av fiskerihavner
Fylkesrådet i Troms og Finnmark behandlet i samme møtet sist tirsdag, de stadig tilbakevendende saken om overtakelse av fiskerihavner. Her må det legges betydelige midler i potten for at man skal overta, og man må være sikker på at etterslepet på vedlikehold både kartlagt og finansiert, og ikke minst at det avklares ansvarsforhold om både forvaltning, eierskap og ansvarsområder.
Hele vedtaket lyder slik:
1. Troms og Finnmark fylkeskommune vil ikke signere avtale om overtakelse av fiskerihavnene på foreslåtte vilkår.
2. Troms og Finnmark fylkeskommune foreslår at Samferdselsdepartementets foreslåtte bevilgning gjøres gjeldende for budsjettåret 2020 under følgende forutsetninger:

  1. Det igangsettes et arbeid med kartlegging av vedlikeholdsetterslep som må kompenseres, ny gjennomgang av hvilke kaianlegg som kan avhendes, avklaring av grensesnitt i forvaltning, eierskap og ansvarsområder mellom Kystverket (Stat), fylkeskommune og kommune
  2. Resultater i punktet over er grunnlaget for budsjettoverføring 2021 og inngåelse av endelig avtale for overtakelse av ansvarsområdet med tilhørende tinglyste anlegg og eiendommer
  3. Å signere en avtale for 2020 med foreslåtte bevilgning betinger at punktene 2a. og 2b. også imøtekommes.

Havbruk i forhold til gytefelt
SalMar Farming AS (SalMar) søkte 15.10.2018 om tillatelse til etablering av tre nye akvakulturlokaliteter i Revsbotn i Måsøy kommune, Darbovika, Kvitneset og Bjørnøya. Etableringssøknadene er tre separate søknader og behandles hver for seg, men ses i sammenheng i vurderingen av hver enkelt.
Sluttbehandlingen av Kvitneset ble gjort parallelt med Darbovika i dette møtet, mens Bjørnøya avventes etter anmodning fra søker for å kunne gjennomføre en befaring.
Fylkesrådet i Troms og Finnmark vedtok tirsdag å avslå søknadene om etablering av nye lokaliteter i Darbovika og Kvitnes i Måsøy kommune.
Søknadene ble avslått på grunn av at området har status som et nasjonalt viktig gytefelt for kysttorsk, og av hensynet til fiskeriinteresser.
Gytefeltklassifiseringen i Norge skiller mellom lokalt, regionalt og nasjonalt viktige, hvor nasjonalt viktig er av særlig betydning. I tidligere Finnmark fylke er det registrert 43 gyteområder, hvorav kun fire er kartlagt som nasjonalt viktige.
Troms og Finnmark fylkeskommune og SalMar har hatt en tett og jevn dialog om prosessen i denne saksbehandlingen.

 

«Det var det året da sommeren sto for døren som var låst.»
Nils-Fredrik Nielsen

God helg
Bernth R. Sjursen

 

 

Skjema