2022

Ordførerens hjørne 30. september

September er straks unnagjort, men vi har fortsatt mange fine høstdager foran oss. Det er mye som skjer, og det inviteres til både fysiske og digitale møter som jeg skal delta på.

Jeg startet uka med å invitere fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran til Måsøy kommune. Her ønsker jeg at statsråden skal få et innblikk i våre fiskeriaktiviteter, samt de mulighetene og utfordringene vi har som en viktig matleverandør. Fiskerihavn, havbruksfond og transportveier er noen av temaene som er viktige saker for oss.

Mandagsmøte
Mandag hadde jeg et møte med varaordføreren, der vi snakket om kommunestyresaker som skal opp til behandling, samt organisering og økonomi i kommunen. Vi må holde stramme tøyler på driften, og vi må få orden på organiseringen av stillinger. Her må vi jobbe tett med administrasjonen.

Toalett til fjells
Siste helg var Dividalsbygg hos oss igjen, og nå satte de opp toalettbygg ved dagsturhytta ved Svartfjellet. Dette er blitt et veldig flott turmål, som i mange andre kommuner. Hytte, vedovn, bålpanne og toalett gjør at det ikke skulle være noen grunn for ikke å bruke området for rekreasjon og utflukter med familie og venner.

Vinmonopolutsalg
Jeg har siden jeg ble ordfører jobbet med å få på plass et vinmonopolutsalg i Havøysund, men det er ikke enkelt å få til. Tidligere ble det etablert opp mot 20 utsalg årlig i Norge, mens tallet nå er 4-5. Det er mange om beinet, men vi fortsetter å jobbe oss oppover i køen.
Denne uka har jeg på nytt hatt kontakt med Vinmonopolet, i forkant av høstens styremøte der de legger sine planer. Dette gjør jeg for å oppdatere Vinmonopolet på bedrifts- og salgsutviklingen i kommunen. Aktivitet og lokal handel er viktige faktorer når Vinmonopolet velger sine utsalgssteder.
Vinmonopolet har fått ny styreleder og et nytt styremedlem, og er akkurat i ferd med å legge siste hånd på sin nye strategi. Disse har ennå ikke uttalt seg om fremtidige butikketableringer. I ledergruppen er det også store utskiftninger for tiden, så da gjenstår det bare å se hva både ny ledergruppe og nytt styre mener om fremtidige butikketableringer. Vi venter i spenning.

FV889 - opprydding etter ras.
Jeg har nok en gang vært i kontakt med Fylkeskommunen for å undersøke hvilke planer de har for opprydding/fjellsikring etter raset som gikk på Ørahaugen for mange uker siden. Når har prosjektet stått på «halv tolv» så lenge at dette ikke er greit lengre. Er saken glemt, eller har man noen planer for dette før vinterstormene setter inn? Svaret jeg fikk denne gangen var:
«Vi skal gå i gang neste uke med mindre utbedringer slik at vi kan fjerne lysreguleringen før vinteren. Neste år planlegges det et større permanent tiltak med sikring av rasområdet.»

Flytebryggeanlegg i Tufjord
I kommunestyremøtet 17.03.2022 ble det fattet vedtak om å utvide flytebryggekapasiteten i Tufjord med investering i nytt anlegg. I ettertid har Tufjordbruket A/S valgt å bygge ut maksimalt i forhold til reguleringsplanen. På grunn av endringer i utbyggingsplanene til Tufjordbruket AS, må kommunen reetablere sitt flytebrygge anlegg i Tufjord. Det eksisterende anlegget må flyttes ca. 30 m i østlig retning, og kommunen må samtidig møte behovet for utvidet kapasitet og økt sikkerhet.
I forbindelse med reetableringen ønsker Måsøy Næring og Havn KF å doble kapasiteten på anlegget, og samtidig øke kvaliteten på anlegget med frostsikker løsning på vann og nytt strømsystem.
Vi har denne uka søkt Kystverket om tilskudd til «kommunale fiskerihavnetiltak», over Statsbudsjettet kap. 970 Post 60. Dette er en ordning som ble fjernet av den forrige regjeringen, men gjeninført i juli i år. Søknadsfristen er 1. oktober.
Saken om flytebryggeanlegget skal opp til endelig behandling i kommunestyret i november.

Fiskerihavna skal prioriteres
Denne uka ble Kyst- og havnekonferansen 2022 arrangert i Honningsvåg.
Fra oss deltok Måsøy Næring og Havn KF fysisk, mens jeg fulgte konferansens første dag på nett. For oss var det viktig å delta, både med tanke på fiskerihavnprosjektene som av den forrige regjeringen ble overført til fylkene – og nå er tilbake til staten, samt den pågående utredningen av hele transportsystemet i nord. Hallvika fiskerihavn var inne på Nasjonal Transportplan (NTP), men ble tatt ut når fylkene skulle overta dette arbeidet. Når nå staten tar havnene tilbake er det viktig at Hallvika fiskerihavn kommer inn NTP igjen, og da er det gledelig å registrere at vår fiskerihavn nå er inne på Kystverkets prioriteringsliste. Når NTP framskyndes fra 2025 til 2024, blir det spennende tider fremover. Kystverket har frist til mars 2023 for å gi sine faglige innspill og prioriteringer til neste NTP, og vi må følge opp dette tett, for å sikre at vi blir tatt med i det videre arbeidet.

Statsbudsjettet 2023
Det er alltid ulidelig spennende, for ordførere og kommunedirektører i landet, i tiden før statsbudsjettet legges frem. Statsbudsjettet for 2023 legges frem 6. oktober. Onsdag inviterte statsministeren og finansministeren til en pressekonferanse som de fleste bare spekulerte på innholdet i. Når pressekonferansen startet ble det dratt historiske linjer mellom ressurser i Norge og handel med utlandet, og det klare signalet fra regjeringen er at overskuddene fra naturressursene skal fordeles bedre.
Vårt samfunn er bygget på rettferdig fordeling. Det er nøkkelen til velferdsstatens styrke. Lokalsamfunn som stiller naturressurser til disposisjon, skal få en rettferdig del av verdiene som skapes. En betydelig del av inntektene som nå skal hentes inn fra havbruk og vindkraft vil derfor gå tilbake til kommunene og fylkeskommunene.
Det skal innføres høyprisbidrag på kraftproduksjon som et situasjonsbestemt grep. Av varige grep, som også vil øke inntektene til kommunene er økt grunnrenteskatt for vannkraft, vindkraft på land og for havbruk. For havbruk vil det være et bunnfradrag som gjør at det kun er de største aktørene som i praksis blir berørt av denne skatten – dermed skåner man visstnok de fleste små selskaper med lokalt eierskap. Her tror jeg ikke at man treffer helt blink, og at bunnfradraget er satt for lavt. Jeg aner også en usikkerhet om hvor mye som i praksis vil tilfalle kommunene, da dette også er avhengig av hvor mye oppdrettsselskapene er villig til å betale i auksjonsordningen.

Kommunestyret
I går var det et langt kommunestyremøte, hvor vi først ble orientert om arbeidet med arealplanen. Det er gjort en stor jobb med gjennomgang av alle våre arealer i sjø og på land, og planutkastet skal snart ut på offentlig høring.
Deretter ble det budsjettdrøftinger, og en debatt som egentlig tok en forventet vending. Kommunens drift er for høy, og vi bruker av fondsmidler til drift i påvente av en tydelig oversikt over resultatet for 2021, hvor vi ligger «i løypa» i 2022, og hvor mye vi har på fond. Havbruksmidlene er brukt for å balansere budsjett og ta underskudd fra regnskapet, og dermed sitter vi politikere på sidelinja uten å vite hva som er reelle tall. Som en følge av dette ble alle saker med økonomisk konsekvens utsatt inntil regnskapstallene foreligger. Dette betyr ikke at sakene ikke skal vedtas, men vi må avvente til vi har kontroll på økonomien.

I kommunestyremøtet i mars 2021, sak 24/21, ble organisasjonskart og tilhørende hjemler vedtatt. Dette for blant annet å gi kommunen økonomisk besparelser.
Vi har underveis sett at organisasjonskartet og tilhørende hjemler ikke er i samsvar med kommunens mål om besparelser, og vedtaket vi gjorde. Vi fikk i møtet informasjon om at man nå har startet hele prosessen på nytt, samtidig som kommunestyret nok en gang bemerket at dette arbeidet er viktig og haster.

Så hadde vi positive saker som handler om skole. Etter en god debatt om prosessen for utredning og etablering av fådelt skole i Havøysund, ble administrasjonen bedt om å sette i gang en omfattende prosess med bred medvirkning. Her har man flere ganger snakket om å innhente spesialkompetanse eller ikke. Kommunestyret og administrasjonen er enige om at slik kompetanse er viktig, og må innhentes når dette er påkrevd. Dermed setter man i gang prosessen, og knytter til seg den nødvendige kompetansen på riktig tidspunkt.

Formannskapet hadde gitt et fellesforslag som innstilling til kommunestyret vedr. skole på Gunnarnes, og det er gledelig å fortelle at man også i kommunestyret gjorde et enstemmig vedtak:
«Kommunestyret viser til KS sak 110/21. Kommunestyret ber administrasjonen igangsette
forprosjekt oppvekstsenter Gunnarnes.
Det skal utarbeides ett forprosjekt som inneholder følgende:
- Plassering
- Utforming
- Innhold
- Lekeplass
- Gymsal
- Disponering av eksisterende skole. Eventuelt salg.
Forprosjektet må ha bred involvering og medvirkning.
Forprosjektet finansieres med kr. 760.000 fra disposisjonsfond.»

Dette betyr ikke automatisk nytt bygg, men et forprosjekt vil gi oss et godt grunnlag for valg av fremtidig løsning for elever og lærere på Gunnarnes.

Til sist i møtet behandlet vi en sak om å søke på statlige midler for en «Bygdevekstavtale»:
Regjeringen vil prøve ut et nytt distriktspolitisk virkemiddel med bygdevekstavtaler.
Bygdevekstavtaler skal blant annet bidra til samordning av virkemidler og aktører innenfor
eksisterende økonomiske rammer. Kommunene Hasvik, Måsøy og Hammerfest samarbeider
om å bli med i ordningen. Det er lagt opp til at staten og kommunene i samarbeid er
hovedparter i bygdevekstavtalene. Det vil også være aktuelt å invitere andre parter inn i
avtalene. Her vedtok vi at: «Kommunestyret ønsker å delta i denne ordningen og gir sin tilslutning til søknaden av 23.9.22.»

Lån en ordfører
Onsdag 5. oktober kl. 17.00 prøver biblioteket seg igjen på å arrangere samtaler mellom innbyggere og ordføreren. Forrige gang dukket ingen opp, men vi gir ikke opp. «Lån en ordfører» er flyttet fra første torsdag i måneden til første onsdag, og vi håper det dukker opp mange som ønsker å gi innspill eller spørre ordføreren om ting som skjer i kommunen. Dette er en fin mulighet til å flytte samtalene fra sosiale medier til fysiske møter på biblioteket. Velkommen skal du være.

Ukens gladsak
Sist helg observerte jeg en kabelbåt i Havøysund, og AIS´en viste i ettertid at den hadde vært på Gunnarnes. Jeg tok da kontakt med de som har ansvaret for prosjektet med fiberkabelen til Rolvsøy, for å sjekke om denne var lagt ut. Jeg fikk ikke bekreftet at kabelen fysisk var lagt utover, men landfestene er på plass. «Telenor har garantert å levere fiber til skolebygget i 2022, og de hadde en tentativ dato på leveransen av sjøfiber 14.oktober då.
23.9.2022 ble prosjektlederen orientert om at «landtakene var på plass, og at sjøkabel etableres.»

Neste uke
Mandag: Mandagsmøte med kommunedirektør og varaordfører
Tirsdag: Møte med pensjonistforeninga
Onsdag: Møte vedr. ny webside til kommunen, «Lån en ordfører» på biblioteket kl. 17.00
Torsdag: Samrådsmøter med fiskeriorganisasjoner.

 

«Det er bedre å debattere en viktig sak uten å fatte vedtak enn å vedta den uten debatt.»

Ukjent

 

God helg.

Bernth R. Sjursen

 

Skjema