ordførerens hjørne 4

Ordførerens hjørne 4. desember

Vi er kommet noen dager inn i desember, og forskjellige tradisjoner dukker opp rundt i hjemmene. Noen er i gang med baking, noen har allerede pyntet juletreet, noen er selvsagt ferdig med å pakke inn julegavene, og noen går nesten hele desember rundt med julemusikk i ørene.

For meg er jula tradisjoner. Jeg forsøker å lage noen selv, sammen med min familie – og det er viktig for meg å bevare disse tradisjonene.
Hos oss er det første sikre tegnet på adventstiden ei julestjerne som blir levert på døra.
Min mor har hatt dette som sin tradisjon i «alle» år, at hun sender ei julestjerne med ønske om ei fin adventstid til min, og min søsters familie. En hyggelig hilsen som betyr så mye. Det blir liksom ikke skikkelig advent før julestjerna kommer i hus.
Selv har jeg i flere år laget en adventskonkurranse for mine barn, der de hver dag får et spørsmål på SMS som gir poeng. Julaften telles poengene opp, og det vanker en liten premie til vinneren.
En spennende, frustrerende og utfordrende adventskalender, som skaper engasjement og som knytter familien tett sammen i førjulstiden – uansett hvor de befinner seg.  

Covid-19
Den etterlengtede juleferien står snart for døren. Vi gleder oss til å treffe slekt og venner og det er viktig å kunne gjennomføre dette på en trygg måte. Regjeringen fraråder nå unødvendige reiser innenlands, men de viktigste reisene, som å reise hjem til jul, kan være en nødvendig reise for den enkelte. Helsemyndighetene oppfordrer reisende fra områder med høy smitteforekomst til å være særlig forsiktige de første 10 dagene etter ankomst.
Vi har en oversiktlig situasjon med tanke på smitte i kommunen, og man ser at det er mulig å drifte samfunnet tilnærmet «normalt». Folk har vært utrolig flinke, og følger smittevernregler så langt det lar seg gjøre.
Det «knaker» litt i sømmene i skole og barnehage på grunn av mangel på personell. De ansatte har gjort en kjempeinnsats for å holde hjulene i gang, og det er nesten utrolig at man har klart å holde det gående uten noen andre følger enn små reduksjoner i åpningstiden enkelte dager.
Man forsøker å skaffe vikarer, men det viser seg å ikke være så enkelt å finne de som allerede har godkjent politiattest - noe som er påkrevd.
Rådhuset har åpnet dørene, men vi anbefaler allikevel besøkende folk å ta kontakt for å avtale tid.
Biblioteket åpnet også for besøk denne uken, så nå kan man låne bøker og annet til adventstiden.

Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i virksomheter
Arbeids- og sosialdepartementet gitt Arbeidstilsynet oppdrag om å bidra til å begrense smittespredningen i Norge.
Oppdraget innebærer at Arbeidstilsynet, gjennom risikobasert tilsyn og veiledning i arbeidslivet, skal utfylle det arbeidet lokale helsemyndigheter allerede gjør for å forebygge koronasmitte.
I tiden framover skal Arbeidstilsynet kontrollere smittevern i alle tilsyn. Kontrollen vil skje via fysiske tilsyn, videotilsyn og postale tilsyn.
I tilsynene vil Arbeidstilsynet kontrollere

  • om arbeidsgiver har kartlagt og vurdert koronasmitte som risikofaktor i arbeidsmiljøet
  • om virksomheten har utarbeidet handlingsplan og iverksatt generelle tiltak for å fjerne eller redusere faren for koronasmitte
  • om virksomheten har rutiner og tiltak for å overholde relevante krav i covid-19-forskriften de konkrete tiltakene som virksomheten har iverksatt for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø

Formannskapsmøte
Denne uka har det vært avholdt formannskapsmøte, hvor budsjettet og økonomiplanen var selvsagte saker. På sakslista var også politivedtektene, vertskommunesamarbeid for sosiale tjenester, handlingsplan 2021 – idrett og fysisk aktivitet, kommunens egenandel for bredbåndutbygging til Rolvsøy, politisk godtgjøring, og forslag til planprogram – kommuneplanens arealdel.
I budsjettarbeidet ser vi at partiene beveger seg mot en slags enighet for 2021, og som ikke er så langt unna kommunedirektørens forslag. Vi planlegger til dels store og nødvendige investeringer i både bygg og arealer, noe som er mulig med god økonomikontroll som ikke tærer på sparepengene våre.  Jeg vil vel si det slik at tallene viser at hvis vi «rydder» og systematiserer litt i den daglige driften og planverket for fremtiden, så vil vi kunne ha et bra handlingsrom i årene som kommer.

Vest-Finnmark Rådet
Vest-Finnmark Rådet er et interkommunalt politisk råd mellom medlemskommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. 
Formålet med den strategiske alliansen er å skape samarbeid om næringsutvikling, utvikling av offentlige tjenestetilbud, samt politisk påvirkning. Denne uka var det møter i rådet tirsdag og onsdag.
Vanligvis møtes vi over to dager, med dialogmøter med forskjellige instanser første dag og generell saksbehandling dag to. Denne gangen var jeg, på grunn av vårt formannskapsmøte, forhindret fra å delta første dag, men grytidlig onsdag morgen kjørte jeg til Hammerfest for å være med på saksbehandlingen i rådet.
I løpet av 2020 har vi vært aktive i både lokal-, regional, og nasjonal politikk. Fra Vest-Finnmark Rådet har det gått ut til sammen 13 høringssvar og uttalelser. Dette omhandler ting som opptar oss i nord, som Hurtigruta, krabbeforvaltning, fisketurisme, forvaltningsplan for Barentshavet, ferskfiskordningen, og EU´s Arktiske politikk.
Ved at vi er mange sammen, og at vi bruker mye tid på å innhente opplysninger og kunnskap, blir vi ofte lyttet til – og gjerne ordrett sitert i anbefalinger og vedtak.

Apropos politisk påvirkning
Når vi er inne på Vest-Finnmark Rådet, så kom det denne uken to nyheter hvor vi egentlig har jobbet tett og direkte opp mot fiskeri- og sjømatministeren, hvor vi også er blitt hørt:

Endrer ikke den geografiske grensen for det kommersielle kongekrabbefisket. Det betyr av grensen for kvoteområdet ligger fast ved 26 grader øst. Å utvide det kvoteregulerte området kan medføre en risiko for økosystemet som vi i dag ikke gar kunnskap til å vite konsekvensen av.
Fisket på ferskfiskordningen fortsette ut året. Ferskfiskordningen lå i år an til å være oppfisket i november, men man utvidet dette først til 6. desember. Da med en bonus på 30%. Nå forlenges denne ordningen ut året, med en bonus på 30% frem til 21. desember, og deretter 10%.

Politiråd
Torsdag hadde vi Politirådsmøte på ordførerens kontor.
Dette er et hyggelig og «uformelt» informasjonsmøte, der vi snakker om utfordringer, muligheter og planer for Måsøy kommune som samfunn.
Denne gangen snakket vi om rusforebygging og kommunens satsing på de unge, med tidlig innsats.
Her er politiet en stor ressurs, og ønsker å bli brukt i det forebyggende arbeidet, i stedet for å bli tilkalt kun når ting har gått galt.
Måsøy kommunes politivedtekter har ikke vært endret/rullert på mange år, og vi har nå dette på agendaen. Som nevnt tidligere har vedtektene vært oppe til behandling i formannskapet, og skal endelig vedtas i kommunestyremøtet 17. desember.
I møtet snakket vi også om trafikksikkerhet, og hva som er planlagt av trafikkavvikling- og trafikksikkerhetsplaner. Dette arbeidet jobbes det med i administrasjonen, og vil også være med inn i prosessen med arealplanen og sentrumsplanen. Vi planlegger å gjøre noen tiltak i forhold til trafikkavviklingen i sentrum, spesielt når det gjelder store kjøretøy.
Så er det temaet skilt og parkering. Her må bare oppfordringen til trafikantene være å forholde seg til skiltene. Parkering forbudt på vei, betyr ikke at det bare er å «slenge» bilen fra seg oppå fortauet. «Slurvete» parkering bidrar ikke til bedre trafikkavvikling og trafikksikkerhet i sentrum. Kanskje ønsker også en bevegelseshemmet å komme seg forbi bilen din på fortauet, har du tenkt på det? Skiltplanen for Havøysund sentrum er nå i prosess for eventuell revidering.

Doktorgradsavhandling
Aina Jansen (Nilsen) vokste opp i Havøysund før hun reiste ut for sykepleiestudier, og videre til medisinstudier. Etter mange år med studier er nå Aina lege ved Sykehuset Innlandet, selv om jeg selvfølgelig skulle ønsket at hun hadde Måsøy kommune som arbeidsgiver i dag.
I 2019 mottok Aina Jansen publikasjonspris under den årlige forskningskonferansen for helse- og sosialvitenskap i Innlandet. Aina fikk prisen for en forskningsartikkel om konsentrasjoner av miljøgifter i blodet hos pasienter som har gjennomgått slankeoperasjoner.
Sist mandag forsvarte Aina sin doktorgradsavhandling om «vekttap etter bariatrisk kirurgi, persistente organiske miljøgifter og deres påvirkning av endokrine systemer». Som ordfører vil jeg gjerne gratulere Aina, en av få fra kommunen som har valgt denne retningen som krever tusenvis av timer med studier for å følge drømmen sin.

«They say if you dream a thing more than once,
It´s sure to come true»

Ukjent

God helg
Bernth R. Sjursen

 

Skjema