2022

Ordførerens hjørne 4. november

Takk for alle gode tilbakemeldinger fra dere. Klapp på skuldra, og gode ord om at det var bra at jeg satte fokus på å motarbeide negativitet og netthets, varmer mitt samfunnshjerte.

Jeg traff nok en nerve hos mange som ikke tør å si ifra, eller ikke ønsker å stå i stormen, og kanskje traff jeg også en nerve hos de som hamrer løs på tastaturet. Noen har til og med tatt kontakt med meg for å forklare og beklage sine ytringer. Det står det respekt av!
Jeg er ikke uten feil, og må også passe meg. Jeg har fått tilbakemeldinger om at også jeg treffer feil med mine svar og kommentarer – og det gjør meg vondt.

Sist helg deltok jeg som gjest i Finnmark Arbeiderpartis representantskapsmøte i Karasjok. Der hadde jeg samtaler, utvekslet ideer og høstet erfaringer fra mange partikollegaer.
Blant annet ble det diskutert båt- og busstilbud, LOSA, kraftutfordringer, olje, mineraler og reindrift over mange kaffekopper gjennom helga. Også tema som informasjon og kommunikasjon med innbyggere, samt rekruttering til politisk arbeid var ting vi snakket om. Hvordan kan DU engasjere deg politisk, for å være med på samfunnsutviklingen i kommunen?

Jeg noterer
Jeg bruker mobiltelefonen til notater og huskelapper for ting jeg skal følge opp straks jeg har anledning, og jeg svarer ut så snart jeg finner ut av ting. Dette kan være alt fra enkle ting som innbyggere spør meg om på gata, til mer kompliserte saker, som jeg må bruke litt tid på å finne ut av. Uansett, så forsøker jeg å finne frem til svar og løsninger til innbyggerne, eller veilede til hvem som kan kontaktes. Det som er viktig er at spørsmålene kommer direkte til meg, og ikke via forskjellig diskusjonsforum på nett. Jeg tar gjerne en prat, og dere må veldig gjerne invitere meg til arbeidsplassen eller møter i lag- og foreninger for gode samtaler om ideer og ønsker. Jeg stiller opp - og jeg noterer!

Tannhelse
Jeg har nok en gang tatt opp tannlegestillingen ved klinikken i Havøysund med fylkeskommunen. Stillingshjemmelen ble flyttet til Hammerfest, da det var vanskelig å rekruttere tannleger hit. Man mente at tannlegen med fordel kunne ha en ambulerende tjeneste. Nå viser det seg at dette ikke fungerer, og vi voksne må gjerne gjøre avtaler med klinikker andre steder. I starten av uka fikk jeg via meldinger vite, på direkte spørsmål, at man fra fylket har sagt at det ikke er ledig tannlegestilling i Havøysund, men kun ei i Lakselv. Dette fikk meg til sende en henvendelse til fylkeskommunen, og be om at man får på plass stillingshjemmelen hos oss igjen. Ambulerende tjeneste kan ikke være en permanent løsning for våre innbyggere.  

Mandagsmøte
I denne ukens mandagsmøte var det som vanlig økonomi som var det viktigste temaet på agendaen. Vi snakket også om status for det nye legekontoret, hvordan vi kan forsere arbeidet for å få åpnet bassenget, vi tok en gjennomgang av vakante stillinger i kommunen, og vi snakket om å få arrangert et folkemøte på Rolvsøy. I tillegg gjennomgikk vi saker som ordfører har jobbet med; LOSA, hurtigbåten, tannklinikken, og spørsmål fra innbyggerne som er svart ut.

Høring LOSA
LOSA-tilbudet har vært ute på høring, med høringsfrist 31/10. Som ordfører har jeg svart ut høringen, og bedt om at man tilbyr LOSA- vekslingsmodell for TIP, elektro, helsefag og naturbruk. Dette er en løsning som gir ungdommen mulighet til å gjennomføre hele fagutdanningsløpet hjemme, få læreplass i lokale bedrifter, og ikke minst mulighet til fast jobb lokalt. Både Lebesby og Berlevåg ville gi høringsinnspill på det samme, så får vi håpe – og kanskje forvente at vi blir hørt.

Hovedutvalgsmøter
Denne uka har det vært møter i to av hovedutvalgene. Fullstendige møteprotokoller finner du her.
I møtene har vi fått en grundig regnskapsrapport pr. 31. oktober, og jeg har brukt mye av uka på å dykke ned i tallene og utfordringene. I budsjettene for de siste årene har det blitt lagt inn stabiliseringsmidler for å få kontroll på drifta, men uten spesifikke tiltak har dette ikke hatt noen effekt. Nå må vi i tiden frem mot budsjettmøtet i desember gjøre mange grep for å på plass et realistisk budsjett for neste år – og da må vi ta i bruk havbruksmidler for å unngå inngripende reduksjoner i driften. Administrasjonen skal også ha en gjennomgang av bundne investeringsfond, for å kontrollere dette opp mot prosjekter som tidligere er belastet drift. Disse fondene er på over 10 mill., så her kan det også finnes løsninger. Nå skal økonomirapporten videre til formannskapet og kommunestyret, og sammen med administrasjonen skal vi jobbe for et godt driftsbudsjett for 2023.

Jeg vil her nevne noen av de øvrige sakene som hovedutvalgene har behandlet, vedtatt og/eller sendt videre til formannskap og kommunestyret som en innstilling. OBS! Tekstene er noe forkortet, men har med beslutningen.

Hovedutvalg Teknisk, utvikling og miljø:

  • 51/2022 Forslag til kommuneplanens arealdel sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
  • 52/2022 Måsøy kommune inngår vertskommuneavtale om samarbeid i Digi Troms og Finnmark.
  • 54/2022 Hovedutvalg teknisk utvikling og miljø innvilger varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til å kunne føre opp omsøkt molo med tilhørende adkomstvei i Tufjord som omsøkt.

 Hovedutvalg Helse og omsorg:

  • 31/2022 Kommunestyret vedtar å bevilge kroner 1 090 000,- til rekruttering og stabilisering av sykepleiere.
    Tiltak 1. Ny lokal lønnstabell kroner: 428 000,-
    Tiltak 2. To utdanningsstillinger kroner: 662 000,-
    Tiltakene innarbeides i driftsbudsjettet for 2023 og lønnspolitisk plan.

Så kan man gjerne stille spørsmålet; «sykepleiere, nå igjen». Til det vil jeg si at for å få den nye lønnstabellen må man gi avkall på alle tidligere lønns- og særordninger, samtidig som ingen skal tape på dette. Jeg vil også si at som ordfører har jeg bedt om at alle fagstillinger i kommunen fortløpende skal igjennom samme prosess for å få på plass en riktig, forutsigbart og rettferdig lønnstrapp. Akkurat nå å har vi som kjent en kritisk mangel på sykepleiere, og vi må derfor få på plass konkurransedyktige ordninger for å klare å rekruttere. Jeg forventer at vi allerede i desember får på bordet forslag for helsefagarbeidere, lærere og barnehagepedagoger.

Hovedutvalg Oppvekst og kultur:
Møtet ble, på grunn av mange forfall, ikke gjennomført. Det var 4 saker som skulle vært behandlet, i tillegg til en orientering om økonomi. Sak om gratis SFO og gratis barnehage utsettes til desembermøtet, mens sak om medlemskap i Digi Troms og Finnmark, samt Kulturell flerbruksscene går direkte til formannskapet. Orienteringssaken får vi opp i både formannskapet og kommunestyret, så i sum er det ikke noe som går ut over saksbehandlingstiden.

Møter med statsråder
I løpet av november deltar jeg i mange kveldsmøter på nett med statsrådene fra Arbeiderpartiet. Der får vi oppdateringer på hva som skjer sentralt, politiske retninger, utfordringer og muligheter. Vi får også et godt innblikk i de forskjellige områdene i statsbudsjettet, som dessverre er veldig stramt. Det er ikke tvil om at vi må ta del i de utfordringene vi ser i Europa, selv om vi sitter ytterst på Finnmarkskysten. Politikken og situasjonen i Europa påvirker hverdagen vår; både som privatpersoner, næringsaktører og kommuner. Denne uka har vi hatt møter med Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og Næringsminister Jan Christian Vestre.

Lån en ordfører
Onsdag ettermiddag var det et nytt møte med innbyggere på biblioteket. Det kom ikke så mange denne gangen, men jeg bruker tiden til kaffe og prat med de som dukker opp. Dette er en fin mulighet for deg å fortelle ordføreren om dine tanker og ønsker for kommunen – ansikt til ansikt. Jeg synes det er hyggelig å møte folk, og denne timen legges opp veldig uformelt og «nedpå», så jeg håper flere dukker opp etter hvert som møtene blir en «vane».

Ukens gladsak
Tirsdag ettermiddag var jeg så heldig å få foreta den offisielle åpningen av «Tufteparken» i Havøysund, og i min åpningstale satte jeg fokus på viktigheten av frivillighet i kommunene:

«Frivilligheten har en egenverdi - og frivillig aktivitet er i seg selv et gode.
Samtidig fyller frivilligheten viktige funksjoner som gagner samfunnet.
Frivillige organisasjoner er nærmiljøbyggere som skaper tilhørighet, varme, og liv og røre i lokalsamfunnene.
Folk vil bo i gode lokalsamfunn, og de tiltrekker seg verdifull arbeidskraft for næringslivet.
Kommunen har en sentral rolle i arbeidet med å stimulere det frivillige engasjementet lokalt.
Et godt samarbeid mellom frivillighet, næringsliv og kommune er et viktig bidrag for å skape levende lokalsamfunn.
Ved å støtte frivillige organisasjoner bidrar kommunen til aktivitet - og anerkjenner verdien og viktigheten av den frivillige innsatsen. 
Frivilligheten trenger en kommune som er tilgjengelig, forutsigbar og imøtekommende – samtidig som alle kommuner trenger frivilligheten.
Det er en stor glede for meg som ordfører å se at det er stor aktivitet i lag og foreninger, og at man hele tiden jobber for å skape nye tilbud og aktiviteter.
Jeg setter stor pris på at et samarbeid mellom; Idrettslaget og kommunen, fylkeskommunens tippemidler, Sparebank1 Nord-Norges Samfunnsløftet, Repvåg kraftlag og Havøysund Lions klubb har klart å løfte frem og gjennomføre et prosjekt som har gitt oss denne fantastiske tufteparken i Havøysund.
Gratulerer så mye til Havøysund Idrettslag og alle innbyggerne i kommunen.»

Hva er en tuftepark? Les mer her.

Neste uke
Mandagsmøte med konst. kommunedirektør og varaordfører.
Møte med ordførere fra Arbeiderpartiet i Finnmark.
Politiråd.
Budsjettmøte med administrativ og politisk ledelse.
Møte med havbruksaktørene i kommunen.
Kveldsmøter med Helse- og omsorgsministeren og undervisningsministeren.
Nettmøte om tilflyttingstiltak.
Workshop med administrasjonen (ny webløsning/hjemmeside).

 

«Den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den.»

Alan Kay

 

God helg.

Bernth R. Sjursen

 

Skjema