ordførerens hjørne 4

Ordførerens hjørne 4. september 2020

Vi har alle mange ønsker om ting som skulle vært gjort, og vi er alle utålmodige. Allikevel må vi lage strategier, legge planer og ikke minst følge disse. Det være seg strategisk næringsplan, kommuneplanens samfunnsdel, arealplanen, økonomiplan etc. Alt skal revideres, og alt må henge i hop! Langsiktig jobbing vil alltid gi resultater, og man forebygger i tillegg forhastede beslutninger som kan komplisere utviklingen av kommunen.  

Politisk verksted
Politikerne og administrasjonen startet gårdagens kommunestyremøte med 3 timer «politisk verksted», hvor vi jobbet med innspill til kommuneplanens arealdel. Mange forskjellige temaer som; havbruksområder, landbruk, industri, bolig, hyttefelt osv. ble diskutert. Hele tiden må man tenke en sammenheng mellom det man ønsker i kommuneplanenes samfunnsdel, og det man planlegger i arealdelen. Sagt på en annen måte så må man ha en arealstrategi i samfunnsdelen.

For vår del ble vi utfordret på følgende fra tanker i samfunnsdelen:

  • Sikre areal og infrastruktur til produksjon av fornybar energi.
  • Måsøy kommunes posisjon innen sjømatproduksjon og maritim virksomhet skal prioriteres og videreutvikles, og areal settes av.
  • Havøysund videreutvikles som et kompakt og levende fiskevær og industristed med økende bymessig preg.
  • Reindriftsnæringen skal fortsatt ha gode rammer.
  • Klimatilpasning skal gjennomføres.

Jobben med kommuneplanens arealdel er stor, og man regner med å bruke rundt 2 år på å ferdigstille den, og planen skal selvfølgelig ut på høring i flere runder. Når vi kommer i mål har vi en overordnet arealplan som har tatt høyde for utviklingen av kommunen i et 10-12 års perspektiv. Under denne planen kommer delplaner, som f.eks. reguleringsplaner.

Beredskapsledelsen
I denne ukens møte satte beredskapsledelsen fokus på barnehage og helsetjenester.
Barnehagen åpnet for fullt tirsdag 1. september, og vi ser at man er sårbar hvis det oppstår sykdom blant personalet. Man har nasjonale regler som må følges, og dette begrenser «kryssing» av personell mellom avdelinger. Spesielt kan dette bli en utfordring i det barnehagen åpner på morgenen, men det er satt inn ekstra ressurs for å ta høyde for eventuelt fravær. Allikevel kan man komme i en situasjon som gjør at en avdeling må holde stengt inntil man har nok personell på jobb.
Innen helse har man enda litt ferieavvikling som gjør at man sliter litt med å få turnusen til å gå opp, men dette vil løses seg innen rimelig kort tid.
Ellers er høsten i anmarsj, noe som ofte betyr snørrete unger. Hvis du er usikker på om barnet ditt kan gå i barnehagen, så er barnets almenntilstand «nøkkelen» her. Her finner du helsedirektoratets veileder om dette.

Oppvekst og kultur
Tirsdag var det møte i Hovedutvalget for Oppvekst og Kultur. Ordfører deltok i møtet hvor det ble informert om skole, barnehage, fritidstilbud, samt tiltakene i forbindelse med covid-19.
Man ser at man har forberedt seg, og at det gjøres en veldig bra jobb med smittevern, samtidig som man også skal klare å forholde seg til lovpålagte opplæringstilbud.
Kommunen har tilnærmet løpende opptak til barnehagen, men er også avhengig av å ha nok personell. Det skal nå ut en stillingsannonse for barnehagepedagoger, for å få fylt opp med personell iht utdanningskravet, som man har dispensert fra på enkelte stillinger.
I møtet sendte jeg ei «bestilling» til administrasjonen om at man bør gjennomføre en kartlegging/behovsundersøkelse på Rolvsøy om barnehage/SFO. I forbindelse med et ordførermøte og bedriftsbesøk på Rolvsøy ble det uttrykt et behov for dette, med tanke på barnefamilier som ønsker å flytte til øya for å jobbe.

Kurs for folkevalgte
Onsdag deltok både politikere og administrasjon på kurs med Fylkesmannen. I løpet av dagen var vi innom tema som; regler for saksbehandling i folkevalgte organer, det kommunale planverket, økonomi, lovlighetskontroll og inhabilitet. Dette er viktige tema som gir politikere bedre forståelse for offentlig forvaltning, og ikke minst skaper bedre samhandling mellom politikere og administrasjonen. Som ordfører tenker jeg at langsiktig og ryddig planlegging, god økonomistyring, oppfølging av politiske vedtak, og åpenhet rundt prosesser er de viktigste elementene i det politiske arbeidet. Vi ser i andre kommuner at noen er flinke til dette, mens i andre kommuner kan det være mye støy rundt saksbehandling og politiske vedtak. Hos oss tror jeg vi er på god vei opp på den positive siden av skalaen.

NAV Måsøy
NAV Måsøy er på en måte todelt, der både statlige NAV-tjenester og kommunale sosialtjenester har sitt kontorsted. I disse dager jobbes det med et samarbeid med Hammerfest, for å sikre bemanning og utvikle tjenester hos oss. Det er fortsatt slik at vi skal ha både statlig og kommunalt ansatte ved kontoret. Den statlige stillingen var det mange søkere til, og det skal nå i tillegg lyses ut kommunal stilling.

Fiber til Rolvsøy
Det er en ærlig sak å si at det er en utfordring, på grunn av store kostnader, å få til moderne internettløsninger til Rolvsøya. Gode digitale kommunikasjonsløsninger er allikevel viktig, spesielt for skole og næringsliv. I en kommune med lange avstander, også i sjø, blir nødvendigvis kostnadene og teknikken en utfordring når man forsøker å få frem gode løsninger gjennom kabel. Administrasjonen har tatt saken, og jobber nå med å se på praktiske løsninger, og undersøker hvilke muligheter som finnes for finansiering. Her må nok flere aktører dra lasset i lag for at man skal kunne sikre en god og fremtidsrettet løsning. Det er noe som heter «ingenting er umulig, men det tar bare litt lengre tid» - uten å legge for store forhåpninger i det. Som ordfører er jeg optimistisk, men jeg må også passe på å være realistisk.

Fyringsolje ut – elektrisitet inn.
Skolen på Gunnarnes har hatt fyrkjele som har blitt drevet av fyringsolje. Den gamle oljetanken i bakken har lenge bekymret både foresatte og lærere ved skolen. Nå skal tanken bort, og ny elektrisk fyrkjele skal monteres. Etter noen «spørrerunder» har jeg fått beskjed om at arbeidet med å installere den nye fyrkjelen skal begynne i uke 39.

Ordførertur til Storvika
Finnmark Friluftsråd utfordrer ordførerne til å invitere innbyggerne ut på tur en gang i året. I går var vi en gjeng som gikk fra torget til Storvika, hvor vi ble møtt av representanter fra ungdomsrådet og eldrerådet som hadde fyrt opp bål og kokt kaffe i gapahuken. I nydelig vær ble det noen hyggelige timer på tur, og praten og latteren satt løst. Dette var en fin måte å møte folk på, og jeg fikk mange innspill på hva som er viktig for bolyst.

Inkludering og aktivisering
Jeg har tidligere skrevet en del om det å ta imot våre tilflyttere, både fra inn- og utland. Når nye mennesker og kulturer møtes kan magiske ting skje. ordføreren vil gjerne høre om hva som er bra og hva som mangler. Hva kan vi legge til rette for, og hva kan DU bidra med?
Nå er høsten på vei, og aktiviteten i lag og foreninger starter opp. Dette er tiden for nye tilflyttere å bli kjent med samfunnet, og dette er tiden for at vi skal invitere de nye kollegaene eller naboene med på aktiviteter – og å dele bord med deg i lunsjpausen. Jeg stiller gjerne opp på medlemsmøter o.l. for å lytte og lære, og kanskje dele noen tanker om dette temaet.

En annerledes TV-aksjon 18. oktober.
TV-aksjonen er ansett som verdens største dugnad, og har samlet inn mer enn ni milliarder kroner siden oppstarten i 1974. Nå er det en annen dugnad vi alle må stille opp på, nemlig den å hindre spredning av smitte. Derfor vil det ikke bli gjennomført en dør-til-dør-bøsseaksjon i år. Dette betyr at vi trenger alle gode krefter lokalt for at vi også i år kan få gjennomført en god aksjon. La oss sammen jobbe for at den digitale TV-aksjonen skaper lokal stolthet, samhold og en vennskapelig konkurranse kommuner imellom. Være kreativ, bli med, bruk de digitale løsningene som Vipps og Spleis. Der vil det komme løsninger for resultater på kommunenivå. Jeg tror kreativiteten er stor, og at vi klarer å sette Måsøy kommune på kartet.

Se blimed.no for foreløpig informasjon, så vil vi komme med mer på kommunens hjemmeside når aksjonsdagen nærmer seg.

«Kreativitet er kanskje medfødt, men den vokser jo mer du utfolder deg»
Synnøve Anker Aurdal

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema