Ordførerens hjørne 6

Ordførerens hjørne 6. mai

Jeg digger frivillighet og de som legger ned masse innsats for at folk skal trives og ha det hyggelig i lag. Ingøy grendelag og folkene bak er et godt eksempel på hvordan dugnad skaper bolyst.

Sist helg ble det arrangert Måseggfestival på Ingøya, og slikt kommer ikke av seg selv. Det starter gjerne med en ide, som man forteller noen om. Så begynner ballen å rulle, innbyggere engasjerer seg, og plutselig er man i gang.

Som ordfører var jeg så heldig å bli invitert til festivalen, både for å være med på eggsanking, men også for å fortelle innbyggere og gjester om hva vi politisk jobber med for Ingøy. Felles informasjon er viktig, og ikke minst det at folk får fortelle om sine tanker og ønsker.
Det er sjelden en ordfører får applaus, men på Ingøy var det virkelig en opplevelse å møte innbyggere og besøkende. På toppen av det hele ble ordføreren spurt om å være festivalens «høye beskytter», noe jeg selvsagt sa ja til. PS! Det forplikter også senere ordførere.

På grunn av været var det flere som ikke kom seg til øya, og arrangøren måtte dermed legge flere nye planer underveis for å få gjennomført lagkonkurransen – for eggsanking skal være en konkurranse på denne festivalen.
I løpet av helga fikk arrangøren mange gode innspill om hvordan man kan justere festivalens konkurransepreg, kart over plukkesteder, transport, tidspunkter, resultater etc.

Jeg kosa meg hele helga, og jeg vil rette er stor takk til Ingøy grendelag for initiativet. Vel blåst!

Så var det mandag igjen
Denne dagen hadde ordfører og varaordfører møte med kommunedirektøren, hvor vi gjennomgikk mange saker som ligger til utredning. Vi har store oppgaver som vi må få løst, og da er det viktig at man rydder vekk noen av de enkle tingene først. Vi har utfordringer med at vi mangler pedagoger og sykepleiere, og vi må gjøre en stor jobb for å få budsjettet i balanse. Samtidig bygges det nytt legekontor, det skal utredes løsning for skolebygg på Gunnarnes, ungene skal ha svømmeundervisning – og venter utålmodig på at bassenget kan åpne igjen.

Senere i uka hadde jeg et nytt møte med kommunedirektøren, hvor vi gjennomgikk organisasjonens ansvarsområder og oppgaver, og hvordan vi sammen kan løse utfordringer og oppgaver som ligger foran oss. Her er god dialog og åpenhet mellom politikk og administrasjon, og mellom flere ledd i organisasjonen viktig, og ikke minst at man fortløpende fordeler nye oppgaver i organisasjonen. Vi politikere har mange ting på agendaen, og det er også en utålmodig forventning om at administrasjonen følger opp, utreder og leverer saker. Sammen tar vi utfordringene, og sammen griper vi mulighetene.

Kultur-rute?
Jeg har tidligere fått tilbakemelding om at man ønsker å kunne reise fra øyene for å delta på kulturtilbud i Havøysund, men båtrutene på ettermiddag/kveld vanskeliggjør dette.
Jeg har vært i kontakt med fylkesråden for samferdsel for å sjekke ut mulighetene for ekstraturer, men der finnes det ikke penger. Man har ikke økonomi til tilleggsproduksjon utover dagens rutetilbud, så alternativet er å se på omlegging av ruter. Jeg har ikke spilt inn endringer av rutetider, men fylkesråden skulle sjekke ut muligheter/alternativer.

Måsøy Næring og Havn KF
MNH KF hadde styremøte mandag ettermiddag, og jeg rakk å være med på to viktige saker, Mulig kjøp av HABU AS, samt en informasjon om status for den nye redningsskøytekaia. Når det gjelder prosjektet som helhet ser det ut for at kostnadene øker som en følge av krigen i Ukraina og generelle materialkostnader. Her har administrasjon fått i oppdrag å kvalitetssikre og forhandle tall og kostnader, før saken skal til kommunestyret.

Formannskapsmøte
Tirsdag var det formannskapsmøte, hvor en lang rekke saker ble drøftet og laget innstilling til kommunestyret på. Det viktigste, og som tok lengst tid var sykepleiesituasjonen, og planer for Gunnarnes skole. Det ble også stilt spørsmål rundt mangelen på pedagoger i barnehagen, mobbing av barn i skolen, og hva administrasjonen gjør for å finne årsaken til at ansatte slutter i kommunen. Er det kun lønn som er svaret, eller ligger det andre årsaker til grunn for at vi sliter med å holde på ansatte. Personlig tror jeg dette er sammensatt, og at svaret på utfordringen ikke alltid er kun lønn.

Vi har mange utfordringer i kommunen, men selvfølgelig også muligheter. I løpet av årene har man, etter min mening, hatt for lite fokus på vedlikehold av bygg og utstyr i kommunen, og dette får vi nå svi for med full kraft. Bygg, vann og avløp, drikkevannskilder, damanlegg og veier har et etterslep som vi må prioritere penger til.
Samtidig er driften vår i økonomisk ubalanse, noe som gir oss både utfordringer og hodebry. Hva er viktigst og hva må vi prioritere? Kommunestyret 12. mai vil nok by på noen debatter, for at vi skal komme frem til omforente løsninger som både administrasjonen og politikerne kan leve med. 

LOSA
Ord som desentralisert opplæring med satsing på lærlingeplasser og yrkesfag er mye brukt av nasjonale og regionale politikere, men samtidig trekkes det frem ord som økonomi og søkertall når vi snakker om LOSA.
LOSA er nettopp en satsing på yrkesfag og desentralisert opplæring, men vi jobber fortsatt i motbakke i Finnmark når det kommer til fylkets ansvar for videregående opplæring. I går møttes flere av ordførerne i kystkommunene på Teams for å diskutere finansieringsløsninger for LOSA, og vi hadde felles møte med våre kommunedirektører i dag tidlig for å gjøre det helt klart at vi tar ansvar for LOSA i våre kommuner. Søkertallene hos oss viser at vi skal ha LOSA, men fylkesråden mener fortsatt at vi må være med å finansiere dette. Vi skal få dette til, selv om vi er prinsipielt uenige i at vi skal være nødt å bidra økonomisk. I mitt hode handler ikke dette om penger, men om ungdommen vår. Derfor vil vi behandle finansieringssaken i kommunestyret 12. juni, for å vise fylkeskommunen og fylkesråd for utdanning at vi mener alvor med satsingen på våre unger/ungdommer.

Representantskap – KUSEK
Torsdag var det representantskapsmøte i Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS (KUSEK).
I møtet ble det gjort noen rokkeringer og nyvalg til styret, vi godkjente regnskap 2021 og årsberetningen, gjennomgikk en ny beregningsmodell for eierhonorar, og til slutt vedtok vi budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.
Den nye beregningsmodellen for eierhonorar er en mer rettferdig modell, men samtidig belaster den de små kommunene litt mer enn tidligere. Fordelingen beregnes ut fra et fast beløp, antall innbyggere, samt antall møter i kontrollutvalget.

På kalenderen:

  • Mandag reiser jeg til Oslo for å legge de siste planer for Vest-Finnmark Rådets seminar «Økt bearbeiding av sjømat i Norge» tirsdag. Der skal jeg også holde et innlegg, som nestleder av rådet, under temaet; «Våre tanker om fremtidens forvaltning og økt verdiskaping av sjømatressursene i nord.»
  • Onsdag deltar jeg på konferansen «Nord i Sør».
  • Så er det hjem igjen onsdag kveld for kommunestyremøte torsdag.

 

«Eg koke måsegg te' kvelds,
eg spise snart ka som helst»

Bjørn Jens

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema