ordførerens hjørne 7

Ordførerens hjørne 7. januar

Et nytt år ligger foran oss, med blanke ark og nye muligheter. Stortinget har bestemt at 2022 er frivillighetens år, og mange aktiviteter er avhengig av nettopp frivillighet og dugnadsånd.

Det overordnede målet med frivillighetens år er å få flere nye med i frivilligheten og gi større kjennskap til merverdien som frivillig sektor skaper i samfunnet.
Frivilligheten spiller en avgjørende rolle lokalt, og er en viktig ressurs for å skape gode og levende samfunn.
I Måsøy kommune har vi mange lag, foreninger og enkeltpersoner som bruker tid på å skape aktivitet og opplevelser for andre. Jeg oppfordrer alle innbyggerne til å tenkte litt ekstra på disse, løfte de frem, og kanskje sammen bidra til større aktivitet og interesse rundt disse viktige initiativene. Sammen kan vi skape magiske ting i 2022 – i frivillighetens år.

Covid-19
Tirsdag deltok jeg i et Teams-møte med Statsforvalteren. Der fikk vi informasjon om vaksinestatus, smittesituasjonen, og kontroller på grensa. I en periode på 5-6 uker vil det være stort fokus på vaksinering med booster-dose, da vi nå er i gang med 3 dose for de som det er gått over 4,5 måneder siden 2. dose.
Det er fra sentralt hold gitt litt forvirrende informasjon om det skal gå 4,5 måneder eller 20 uker mellom dose 2 og 3. Forklaringen er at det er media og helsesektoren som bruker forskjellige definisjoner.  Fra Statsforvalteren fikk jeg svar på mitt spørsmål om dette, og der sier man at der er greit å ta dose 3 når du er kommet inn i den 20. uka siden dose 2.
Denne uka har det vært drop-in i Polarhallen, hvor det har vært mulig å ta både influensavaksine og koronavaksine. Selv benyttet jeg muligheten til å få satt min 3. dose koronavaksine.

Smitte i Måsøy
Det har etter nyttår dukket opp nye smittetilfeller i de nasjonale registrene, også i tallene for Måsøy kommune. Tallene baserer seg på registrert bostedsadresse, og er dermed ikke ensbetydende med at disse er testet her. For vår del er det registrert 3 nye tilfeller, hvorav 2 er testet andre plasser. Personen som ble testet hos oss er selvsagt satt i isolasjon, og nærkontakter er informert om gjeldende rutiner.

LOSA
Det har kommet mange reaksjoner fra fortvilte foreldre og elever etter at Fylkesrådet vedtok å kutte i LOSA-tilbudet, og spesielt vekslingsmodellen. Vekslingsmodellen gjør at elevene kan gå hele veien fra grunnkurs til fagbrev hjemme, med lærekontrakt i bedrifter.
Det er ikke bare i Måsøy kommune man har reagert på dette. Denne uka har jeg derfor deltatt i møter med flere ordførere i de mindre (og rammede) kommunene i fylket.
På oss virker dette vedtaket noe forhastet, og kanskje på tvers av intensjonene i tidligere vedtak, og derfor vil vi jobbe videre for å fortelle om viktigheten av nettopp LOSA-tilbudet i de små kommunene.
I første omgang har vi sendt et brev til fylkesrådslederen og fylkesråd for utdanning, hvor vi innleder slik: «Vi viser til fylkesrådets beslutning om fjerning av LOSA-tilbud i fylkesrådsmøtet 21.desember. Vi ber om at fylkesrådet revurderer sin beslutning og at de utelatte LOSA-tilbudene holdes søkbar også for skoleåret 2022/23. Vi ber derfor om et snarlig møte før utdanningstilbudet legges ut».

Veg og vinter
Vi er akkurat kommet inn i januar, men har allerede møtt utfordringer på Havøysundveien med snø og vind, som igjen har ført til snøras og stengt vei. Jeg har vært i kontakt med Statens Vegvesen vedr. trafikkmeldinger og viktigheten av at disse er presise, både med tanke på hva som står i teksten, og at blir vegmeldinger er oppdatert i både kart og tekstsøk. Kartet viste denne uka at veiene var stengt, mens teksten under søket «fjelloverganger» ikke hadde noen trafikkmeldinger for FV889. Denne koblingen mellom kart og tekst skal nå være utbedret på vegvesen.no.
Jeg vil berømme brøytemannskapene for den jobben de gjør, og jeg har merket meg at selv om været til tider har vært rufsete, så har man klart å holde veien åpen eller kolonnekjørt.

Mer FV889
Jeg har denne uka hatt flere samtaler med fylkesråden for samferdsel vedr. brøyting, nattbrøyting, nattkolonne, bussinnstillinger, manglende informasjon til kommunen vedr. denne ukas ras i Bakfjord, osv. Informasjon om ting som oppstår og ting som endres må både fylket, vegvesenet, Mesta, og kommunene bli flinkere til – og da må vi samhandle om dette. Det nytter ikke når ting avgjøres og kontrakter underskrives uten at man informerer de berørte partene om eventuelle endringer.

Næringsutvikling og framtidstanker
I løpet av uka har jeg hatt mange samtaler med politikere, næringsaktører og gründere i regionen om framtidens Finnmark og Måsøy kommune. Det er mye som skjer i kommunen og i området rundt oss, og som ordfører er jeg opptatt av at vi blir sett, og at vi holder oss oppdatert på det som skjer.
I Finnmark har vi enorme muligheter når vi snakker om naturgitte ressurser, samtidig som vi har kjente utfordringer som fraflytting, demografi og mangel på arbeidskraft, i tillegg til at store arealer er vernet, eller lagt beslag på av forsvaret og/eller reindrifta.
For at vi skal kunne utvikle Finnmark og kommunene er vi nødt til å samhandle, og vi må tørre å ta debatten om hva som bremser utviklingen.
Fiskeri, havbruk, reindrift, jordbruk, mineraler, olje, gass, vindkraft, reiseliv, osv. er alle gode muligheter for utvikling i regionen, og da må vi åpne opp for å finne løsninger for sameksistens. For vår del sier kommuneplanens samfunnsdel mye om fremtidens Måsøy kommune, og dette dokumentet må vi politikere hele tiden bruke som et verktøy for utvikling, og rullere og revidere dette regelmessig.
Jeg ønsker å være en pådriver for utvikling og samhandling i både kommunen og regionen, og vil være tilstede og tilgjengelig for alle som ønsker å bidra i denne jobben.

En feilopplysning
Dessverre kan det av og til gå for fort i svingene, også i politikken. I siste utgave av ordførerens hjørne før jul kom jeg i skade for å skrive at Måsøy sokn, i kommunestyrets møte, hadde fått dekket inn underskuddet på 711.017,- Dette er feil! Det ble fremmet forslag om dette, samt forslag om å komme tilbake med tilstandsanalyser av kirkebyggene.
Det ble under debatten også fremmet et utsettelsesforslag i påvente av budsjett og økonomiplan. Når et utsettelsesforslag blir fremmet, må dette voteres over – og forslaget ble i dette tilfellet enstemmig vedtatt. Saken kommer opp til ny behandling når Måsøy sokns budsjett og økonomiplan foreligger.

«Det er bra å bøye seg i støvet når man har gjort en feil, men det er ikke bra å bli der.»
Francois-René de Chateaubriand

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema