Ordførerens hjørne 8

Ordførerens hjørne 8. oktober

Uka går mot slutten, og det har vært mange ting på agendaen min. Selv om det er mange gjøremål, så klarer man gjerne å organisere og prioritere dette slik at man kan jobbe systematisk og målrettet – både politisk og administrativt.

Denne uka har jeg hatt møte med økonomisjefen og konstituert kommunedirektør for en oppfølging av politiske vedtak, samt en gjennomgang av saker som skal opp til behandling. Det er mye som skjer, og det ser ut for at administrasjonen klarer å holde «tråden», til tross for at man har hatt lav bemanning en stund. Selvsagt er det mye vi venter på til politisk behandling, men mange saker ligger fortsatt til utredning. Av saker vi snakket om var; status for bassenget, skole/barnehage på Rolvsøy, fartsdempende tiltak i Havøysund, utredning av helårlig SFO, budsjettarbeid, m.m.
I møtet ba jeg også administrasjonen om å bli flinkere til å informere internt om nyansettelser i organisasjonen. Dette handler ikke bare om hvem folk er, men også at kollegaer skal kunne få muligheten til å inkludere de nye i samfunnet/kommunen.

Møte med helseministeren
I forkant av pressekonferansen tirsdag inviterte helseminister Bent Høie kommunene til et informasjonsmøte om oppfriskningsdose av vaksine for alle over 65 år.
Det er tegn til at beskyttelsen mot alvorlig sykdom faller i den eldre delen av befolkningen. Målet med en oppfriskningsdose til eldre er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk av covid-19, og å gi høyere grad av beskyttelse mot nye virusvarianter og forlenget beskyttelse, sier Bent Høie.
FHI anbefaler at rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdose følger den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjonen. Det vil si at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først, deretter aldergruppene 75-84 år og så 65-74 år.

«Hollendaren» på testkjøring
Tirsdag kveld oppdaget jeg den nye hurtigbåten «Hollendaren» på AISen. Båten var på testkjøring i fjordene rundt verftet i Hyen og opp mot Florø. Jeg ble selvfølgelig nysgjerrig på når vi kan vente båten til Finnmark, og etter en kjapp SMS til båten fikk jeg tilbakemelding om at det er vanskelig å si, men at den muligens er her oppe i slutten av neste uke. Med min bakgrunn fra verftbransjen vet jeg at tusen ting kan skje under testkjøring, så jeg tenker at vi får håpe, så vet vi mere når båten dukker opp på AISen lengre nord.

Møte i vannregionutvalget
Onsdag deltok jeg i et digitalt møte i felles vannregionutvalg for Troms og Finnmark vannregion og Norsk-Finsk vannregion.
I møtet gjennomgikk vi blant annet plandokumenter og tiltaksprogram for Troms og Finnmark vannregion. Det er ingen spesifikke vann, vassdrag eller elver i vår kommune som ligger inne i dokumentene for planperioden 2022-2027. Allikevel er det nasjonale styringer som vi må ta hensyn til i våre kommunale planer.

Kommunen er myndighet på flere områder som påvirker vann, og har virkemidler gjennom blant annet plan- og bygningsloven, forurensingsloven og vannressursloven. Det er særlig disse områdene som omtales i dette tiltaksprogrammet. Viktige brukerinteresser i Måsøy:

  • Trygg drikkevannsforsyning og kvalitet på drikkevannet
  • Fiske og utmarkshøsting
  • Bading og rekreasjon knyttet til vann
  • Næringsinteresser knyttet til reiseliv, oppdrett og fiskeri

I tiltaksprogrammet er det nevnt følgende forslag til tiltak hos oss:

  • Utarbeide hovedplan for vann og avløp
  • Skilting av hensynssoner for drikkevann
  • Problemkartlegging utslipp avløp og industri Havøysundet

TV-aksjonen «Barn, ikke brud»
TV-aksjonen nærmer seg, og det har ikke vært veldig stor interesse for å være med i komite eller som bøssebærer. Jeg tenker at jeg ser det an litt ut i neste uke, så må vi vurdere om vi gjør slik som Tana kommune valgte denne uka; å gjennomføre aksjonen digitalt, med digitale bøssebærere. Du kan opprette en digital bøsse her: TV-aksjonen NRK 2021 (blimed.no), og deretter dele den med dine venner i sosiale media. Ved å følge samme linken kan du også registrere deg som vanlig bøssebærer for å gå årets viktigste søndagstur 24. oktober.

Helikopterplass ved sykehuset
Som fungerende leder i Vest-Finnmark Rådet har jeg denne uka fulgt opp våre uttalelser om fravær av landingsplass for helikopter ved det nye sykehuset i Hammerfest. Dette har vi jobbet med siden i fjor høst, og fortsatt er det ikke planer for dette. Alternativet er å fortsette som i dag; å lande på flyplassen. Dette er en dårlig løsning både med tanke på tid, omlasting av sårbare pasienter, og den medisinskfaglige risikoen. Vi har bedt om at det må settes ned et utvalgt for å se på løsninger, men det virker som om det er økonomien i prosjektet som har høyest prioritet.

Ordførerens rolle
Det er en stor glede for meg å slå av en prat med innbyggerne om politikk og utvikling av kommunen, og få saker utredet og lagt frem for politisk behandling, samt sørge for at sakene får sin plass i budsjett og økonomiplanen.
Jeg fungerer som nevnt nå også som leder for Vest-Finnmark Rådet, noe som gjør at jeg har en mulighet til å jobbe politisk for hele regionen, og kan i den rollen både samarbeide og høste erfaringer fra andre kommuner.

Så til det viktige skillet mellom politikk og administrasjon.
Som ordfører får jeg en del henvendelser fra innbyggerne som gjerne inneholder setninger som; «nå må det skje noe», «man får ikke svar», eller «dette må kommunen ta tak i».
Vi har en liten administrasjon, som skal levere de samme lovpålagte tjenestene som i de store byene – og da tar gjerne ting litt lengre tid. I en liten kommune synes det derfor som naturlig å ringe til ordføreren om alt man er opptatt av, og/eller som man irriterer seg over når ting tar tid.

Jeg må allikevel be dere ta opp praktiske spørsmål vedr. drift som vann, båtforsinkelser, bussinnstillinger, brøyting og stengte veier, søppel, kommunale bygg, veier, kaier, osv. direkte med servicetorget eller postmottak@masoy.kommune.no  

Der blir henvendelser arkivert og videresendt til riktig saksbehandler, enten internt eller hos riktig etat/leverandør.
Jeg har forsøkt å hjelpe innbyggerne med å finne svarene hos administrasjonen, for deretter å svare ut på «alle» spørsmålene selv.
For meg har dette etter hvert blitt en umulig oppgave, selv om jeg ønsker det aldri så mye. Nå er jeg kommet til et punkt der jeg må innrømme for meg selv at jeg ikke kan kombinere både en rolle som ordfører og som en slags servicetelefon for kommunens innbyggere. Da er det nok bedre å si ifra, enn å forsøke å være tilgjengelig hele tiden.
Jeg er ordfører i Måsøy kommune, og det må ikke være tvil om at den politiske rollen er den viktigste å ivareta, til beste for kommunens innbyggere.
Jeg har stor arbeidskapasitet, men ber om forståelse for at jeg ikke kan bruke «hele døgnet» på å svare telefoner og meldinger som egentlig skal besvares av administrasjonen, innenfor normal arbeidstid.

«Vi må lære å bli glad i det som er godt nok,
si til oss selv og andre at vi er gode nok
i stedet for å streve etter det perfekte …»

Per Fuggeli

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema