Ordførerens hjørne 9

Ordførerens hjørne 9. desember

Det er noe med det å treffe kollegaer, og få snakket om ordførerlivets opp- og nedturer, få gode råd, og kunne dele noen tanker om det å jobbe med politiske saker her hos oss.

Denne uken var Vest-Finnmark Rådet samlet til årets siste fysiske møte, og denne gangen valgte vi å legge samlingen til Bjørnfjell Mountain Lodge i Rafsbotn. Det er utrolig hvor mange skjulte perler som finnes i fylket. Blant snødekte trær, langt inne i skogen, fant vi arbeidsro i en hektisk hverdag.

30,8 mill.
Sist fredag kom meldingen om hvor mye kommunen får fra Havbruksfondet i 2022. Etter at regjeringen økte beløpet med 800 mill. som kompensasjon for mindre inntekter etter lakseauksjonen, landet vi i Måsøy kommune på kr. 30 805 321,34. Dette er penger som vi ikke ønsker skal gå til drift av kommunen, men til investeringer og «godsaker». Allikevel ser vi at med høye renter og synkende folketall, er den økonomiske belastningen stor, og vi bruker derfor i dag av fondsmidler for å opprettholde dagens drift. Her må vi gjøre noen politiske grep, og de er vi i gang med.

De negative tingenes oppsider.
Jeg har i løpet av årene som ordfører gjort meg noen tanker om saker og ting, om hva som er gjort – og om hvordan innbyggere reagerer på ting som tar litt tid å gjennomføre. Det er lov å være utålmodig, det ligger i menneskets natur. Jeg bruker veldig mye av arbeidsuka i på å forklare at ting nødvendigvis tar litt tid, men til å få en forståelse for at mange av de etterlyste tingene kunne vært gjort for mange år siden. Jeg er ingen politisk tryllekunstner, selv om jeg til tider kunne ønsket meg slike magiske evner.
Jeg er helt enig at ting i det offentlige tar lang tid. Noe av dette skyldes ikke bare at jobben tar tid, men dessverre også et regelverk som man må forholde seg til.
Man er seg selv nærmest, og da er det vanskelig å forstå at akkurat din sak enda ikke er gjennomført. Det kan være akkurat din vei som ikke er fikset, selv om mange andre veier er fikset. At det er kommet nye flytebryggeplasser, men ikke akkurat hos deg - eller at kommunale boliger er pusset opp, men ikke akkurat der du bor. Slik kan jeg fortsette, og du forstår sikkert hvor jeg vil. Kanskje vi kan hjelpe hverandre – og løfte de positive i kommunen – de tingene som faktisk er kommet på plass de siste årene. Ting kommer – i tur og orden, til beste for alle innbyggerne i kommunen.  

Budsjettmøter
Administrasjonen har lagt frem sitt forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan 2023 – 2026. Dette er vi politikere i gang med å gjennomgå, og skal ha flere arbeidsmøter frem mot kommunestyremøtet 22. desember. Hva skal vi satse på, hvor bruker vi for mye penger, hvordan bør kommunen organiseres? Dette er noen av oppgavene vi må løse for å få et godt driftsbudsjett i balanse. Budsjettet ligger nå til offentlig gjennomsyn etter at formannskapet gjorde sitt enstemmige vedtak:
«Formannskapet har sett administrasjonens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026, og vedtar at dette legges ut på høring. 
Til kommunestyret ønsker man fremlagt et utvidet budsjett 2023 på hver enhet, med korrigerte tekster.»

Kommuneplanens arealdel
Vi har i lang tid jobbet med rullering av kommuneplanens arealdel, og jeg vil minne om at den nå ligger ute til høring. Dokumentene finner du her.
Innspill til planforslaget skal merkes med «innspill til kommuneplanens arealdel» og sendes til postmottak@masoy.kommune.no innen 30.01.2023.
Ved spørsmål, kontakt planprosessleder Maria Wirkola: maria.wirkola@mwas.no, tlf.93038810.

Flytebryggeanlegg
Måsøy kommune har søkt, og Kystverket har vedtatt å innvilge kr. 2 542 300,- fra statsbudsjettets kap. 970, post 60. Fra tilsagnsbrevet kan man lese:
Tilsagnet er gitt med forbehold om gjeninnføring av statlig ansvar for fiskerihavner.
Måsøy kommune planlegger å flytte og utvide eksisterende flytebryggeanlegg i Tufjord fiskerihavn. Deler av det eksisterende anlegget er planlagt flyttet til Måsøy, og gjenbrukes der.
For kommunen er de viktig å møte næringslivets behov gjennom økt kapasitet, økt kvalitet og økt sikkerhet ved kommunens flytebryggeanlegg i Tufjord.
Ved dagens anlegg i Tufjord er det maksimalt 15 liggeplasser, men det med utvidelsen er planlagt maksimalt 26 plasser.
Tiltaket har en kostnadsramme på kr. 5 269 790,-

Vest-Finnmark Rådet
I løpet av møtedagene diskuterte og behandlet vi mange saker og høringer som har dukket opp i det siste: Inntektssystemet for kommunene, grunnrenteskatt på havbruk, forslag til ny reindriftslov, og eventuell oppsplitting av Statsforvalterembetet i Troms og Finnmark ble gjennomgått.
Vi fikk en statusoppdatering fra Lakseklyngen SA, etter 3 års samarbeid med Vest-Finnmark Rådet.
Vi fikk en fin gjennomgang av forebyggingsprosjektet «Felles ansvar Salten», som på mange måter er organisert som vår egen tverrfaglige gruppe i kommunen.
Vi drøftet også mulighetene (eller ønsket) om et interkommunale psykososiale kriseteam.

De viktige veivalgene for videre samarbeid i Vest-Finnmark Rådet fikk vi satt ord på i rulleringen av vår strategiplan, der hovedmålene for samarbeid er «økt kompetanse, nærings- og befolkningsvekst i kommunene i Vest-Finnmark.»
Vi skal; «Drive frem resultater gjennom konkrete prosjekter, i et samarbeid mellom kommuner, næringsaktører og FoU-miljøer.»

Ukens gladsak
Det finnes mange måter for kommunene å gjøre seg attraktive på, og det er stadig en kamp mot den demografiske utviklingen i distriktene. I formannskapet denne uken gikk vi inn for å innføre gratis barnehage allerede fra 1. januar, et drøyt halvår før regjeringen. I disse «pristidene» vil dette være et godt økonomisk bidrag til småbarnsforeldre i kommunen, og kanskje ser flere at det kan være lurt å flytte til oss.

Neste uke
Mandagsmøte med kommunedirektør og varaordfører.
Fylkesberedskapsråds- og kommunemøte Troms og Finnmark.
«Lån en ordfører» på biblioteket.

«Aldri så bra at det ikke er galt for noen»
Eva D. Husby

God helg.
Bernth R. Sjursen

Skjema