Ordførerens hjørne 09

Ordførerens hjørne 9. oktober 2020

Denne uka startet med rimfrost på bakken, og det sier noe om den tiden vi går i møte.  Jeg har hatt noen dager høstferie fra kontoret, men både telefonen og PC`en har vært flittig i bruk. Hurtigruta, kunstverk, vindmølleutbygging, kombibåt-kaia på Ingøy, budsjett og covid-19 har vært noen av sakene jeg har hatt på agendaen denne uka.

Covid-19
Mandag hadde beredskapsledelsen en gjennomgang av tiltakene som er gjeldende i Måsøy kommune, sammenliknet med de nasjonale føringene. Dette gjelder spesielt i forhold til skole/barnehage, hvor foreldre har stilt spørsmål i forhold til forskjell mellom skolen og barnehagen, og bruk av personell.
Her er de nasjonale veilederne tydelige på at det er en forskjell i forhold til personalet.
I barnehage skal man ha «faste ansatte per kohort», mens i skolen (1-7) sier veilederen at «ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser». I ungdomsskolen sier veilederen at «ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig».
Også innen besøk i helseinstitusjoner, og ved kirkelige handlinger/arrangementer vil man gjennomgå praksis, og ved behov vil man justere dette. Beredskapsledelsen diskuterte også tiltakene som gjelder for serveringssteder. Når serveringsforbudet etter midnatt opphører natt til tirsdag 13/10, vil man ha et ekstra fokus på dette.
Alle tiltak har felles mål; å hindre smittespredning, og verne om våre syke og eldre.
Informasjon til innbyggerne er viktig, og der har vi fått tilbakemelding om at det har vært for lite informasjon på kommunens hjemmeside. I starten av pandemien ble det informert ofte om tiltak, men etter at ting stabiliserte seg har man nok ikke informert tilstrekkelig. Dette vil vi nå ta tak i, og legge ut informasjon oftere.

Budsjett 2021
Mandag er også formell møtedag mellom administrativ og politisk ledelse. Denne uka møttes varaordfører, økonomisjef og ordfører til en samtale rundt budsjettarbeidet.
Man hadde egentlig lagt opp til at budsjettarbeidet skulle starte allerede i april, men koronapandemien satte en stopper for de planene. Allikevel har administrasjonen jobbet med å sette sammen systematikken rundt budsjettet, med tanke på at dette etter hvert skal henge sammen med kommuneplanens samfunnsdel.
Nå skal alle sektorer og politiske hovedutvalg i gang med budsjettarbeidet, før formannskapet skal få innspillene på bordet i møte 27. oktober. Deretter blir det intensivt budsjettarbeid frem til det endelig skal vedtas av kommunestyret 17. desember.

Statsbudsjettet frustrerer
At regjeringen må prioritere er helt naturlig og forståelig. Allikevel ser man at retningen med kutt hos de svakeste og lettelser for de rikeste fortsetter ufortrødent videre. Med den ene hånden kutter man hos NAV, og viderefører ikke forhøyede satser på dagpenger, mens man med den andre hånden gir 1,37 mrd., kroner i skattekutt til folk med store aksjeformuer.
Prosjekter i nord kommer ikke med, uansett hvor mye man forsøker å få forståelse for nødvendigheten av dette. Veivedlikehold og fiskerihavner er for oss viktige saker som må få midler over statsbudsjettet, men som regjeringen enda ikke har villet gi et skikkelig løft.
For Måsøy kommunes del økes overføringene med 0,3 %, eller i kroner 3,3 mill. Jeg vurderer at dette beløpet fort vil bli spist opp i form av kutt i overføringer til tjenester, og vi er vel i praksis blitt presentert et null-budsjett fra regjeringen.
Spesielt innen utdanning ser jeg at barn og unge blir tapere. Det er ikke satt av penger til korona-kompensasjon for tiltak innen skole og barnehage. Det er kuttet 100 mill. til bemanning fra i fjor, og det er ikke gjort noe for å sikre nok kvalifiserte lærere og løse lærermangelen.
Man ønsker å bruke 2,5 mrd. til økt aktivitet og bruk av private helsetjenester, i form av mer bruk av markedsmodeller. Dette må nødvendigvis tas fra den offentlige helsetjenesten, som sitter på alt ansvar for beredskap. Sammen med andre ordførere i Troms og Finnmark setter vi fokus på dette, og det vil nok bli en lang kamp og debatt før statsbudsjettet har fått to streker under svaret.

Befaring på Ingøy
Representanter fra Rambøll AS har vært på Ingøya denne uka for å se på mulige plasseringer av kombibåtkaia. Som kjent handler det hele om kostnader, og man ser nå etter gode og kostnadsbesparende løsninger. Tidligere i sommer var fylkesråden for samferdsel på øya, sammen med ordføreren og folk fra fylkeskommunens administrasjon. Da så vi flere mulige alternativer, og nå er det altså det faglige som skal vurderes.
Denne utredningen, med kostnadsberegninger skal på bordet til fylkespolitikerne innen de skal innstille og vedta budsjett og økonomiplan. Nå jobbes det på alle kanter fra kommunens politikere for at kaia som engang ble vedtatt, ikke skal forsvinne fra fylkeskommunens budsjetter.

Krav til Hurtigruten
Med en reduksjon fra 11 til 2 skip i trafikk, skaper dette både problemer og frustrasjon langs kysten. Spesielt gjelder dette i Finnmark. Når argumentet fra regjeringen for å tillate denne reduksjonen er at passasjergrunnlaget er så lite, så glemmer man helt bort behovet for godstransport. Vi går mot en vinter, med erfaringsmessig dårlig vær og stengte veier – og da har vi ikke så mange andre alternativer enn sjøveien. Ordførere langs hele kysten har gått sammen om et brev/opprop til ministeren, og Ingalill har tatt denne saken opp direkte fra Stortingets talerstol. Staten kjøper tjenester for over 850 mill. årlig, nettopp for å opprettholde lokal passasjertrafikk og godstransport. Kravet nå er derfor krystallklart; Hurtigruten må stille med flere skip i trafikk.

Digital bøssebærer
Har du registrert deg som digital bøssebærer for årets TV-aksjon på blimed.no? Denne uka kunne man aktivisere den digitale innsamlingsbøssa, og vi i kommunekomiteen ber innbyggerne om å være med på dugnaden. Vi utfordrer også næringslivet til å bidra, og som en kick-start har kommunen bevilget kr. 5000,- til årets aksjon.

Egnesentral etablert
Denne uka startet den nyetablerte Havøysund egnesentral AS opp. I den nye egnesentralen er det plass til 14 egnere + landmann, og vil bli et godt tilbud til både lokale og tilreisende fiskere. Nå er det bare å oppfordre fiskerne til å benytte seg av tilbudet, og ønske «skitt fiske».
Havøysund Egnesentral AS eies av Mathisen Fiskebåtrederi, Printo AS og Tobø-Fisk, hvor de også har sine lokaler.

La oss heie på utviklingen
Dette er min bønn til innbyggerne denne uka. Mulig der er allment akseptert, og noe vi politikere må leve med, men stygge kommentarer og karakteristikker treffer ofte både hardt og brutalt.
Som ordfører føler jeg et ansvar for alle innbyggerne, og forsøker å verne de som utsettes for slikt.
Jeg tror vi alle må tenke oss litt om før vi hamrer løs på tastaturet. Når noen har bestemt seg for å være uenige i vedtak og de aktivitetene som pågår i kommunen, så nytter det ikke uansett hvor mye politikerne inviterer til medvirkning, eller hvor saklig man er i informasjonen.
Til tider så kan jeg faktisk forstå at folk vegrer seg for å engasjere seg i lokalpolitikk i Norge, for det er mange unødvendige kommentarer og gjerne bitterhet som kommer til syne i debatter på nett.
«Heldigvis har vi ytringsfrihet i dette landet», er det noen som sier. Det respekterer jeg.
Så er det allikevel noe som heter at «du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv». Som ordfører tåler jeg debatten, men er bekymret for de nye og unge som også bruker av sin tid i politikken, og tar del i både debatt og vedtak.
Jeg er virkelig stolt av den utviklingen som nå er i gang i Måsøy kommune, og håper på mange tilhørere i kommunestyremøtene, og deltakere på folkemøter.
Vindparken re-etableres, nytt kunstbygg kommer opp, det skal settes opp nytt kontorbygg for hjemme-/psykiatritjenesten, nytt legekontor og omsorgsboliger skal på plass, det jobbes med prosjektet «Måsøy kulturbygg og museum, veier asfalteres, skolen på Gunnarnes har fått ny fyrkjele, og man vurderer en løsning for både barnehage/SFO/skole på Rolvsøy. Det jobbes tverrpolitisk med mål om ny kombibåtkai til Ingøy, industriområdet i Hallvika skal prosjekteres, ladestasjon for el-biler skal på plass, vi jobber med DAB- og mobildekning på Havøysundvegen, polutsalg, osv.
Det skjer mye positivt, men fokus settes gjerne på det negative, og enkelte kaller faktisk noen av disse prosjektene for galskap. Jeg må bare beklage overfor de som ikke liker dette, men det er faktisk veldig mange ønsker og stemmer blant innbyggerne som har blitt hørt.
Det er jo nettopp derfor sakene har blitt utredet og behandlet, og at det er blitt gjort vedtak i kommunestyret på det som gjennomføres nå.
Som ordfører er det min viktigste oppgave å jobbe for, og få gjennomført vedtakene som blir gjort av kommunestyret. Jeg håper vi sammen kan heie på, og markedsføre utviklingen av kommunen.

«Til lags åt alle kan ingen gjera»

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema