ordførerens hjørne 9

Ordførerens hjørne 9. september

Jakt, fiske og høsting av bær og sopp er noe av det mange av innbyggerne i Finnmark er opptatt av på fritiden, og spiskammeret i fylket bugner av disse råvarene. Denne helga er det mange som legger ut på tur med børsa og sekken på ryggen, på jakt etter hare og rype i fjell og daler i kommunen.

Jeg startet uka på hurtigruteskipet Polarlys, for å være med på markeringen av PPD Midt-Finnmarks 50-års jubileum. Representantskapet, styret og ansatte var invitert med på turen som gikk til Tromsø. Styreleder og ansatte reiste derfra videre til Stavanger, mens vi andre returnerte hjem igjen.

Min tale til jubilanten
50 år i barnas hemmelige tjeneste.
Dette var tittelen på en artikkel i Sagat – og det er nok noe riktig i den tittelen.
Det er nok ikke alle innbyggerne som kjenner til hva PPD Midt-Finnmark jobber med, men når man åpner opp forkortelsen og sier Pedagogisk- Psykologisk Distriktskontor for Midt-Finnmark, begynner man å ane hva dette er.
For meg som ordfører i Måsøy er det en trygghet å vite at våre barn og unge har en oppfølging og en tjeneste som oser av kompetanse og erfaring – når ting butter litt imot.
Når vi som voksne føler at et barn trenger en utredning, en observasjon eller en sakkyndig vurdering, er det en trygghet for både skole, barnehage og foreldre å vite at hjelpen er nær – i et interkommunalt samarbeid.
Nå har PPD Midt-Finnmark rundet 50 år, og tjenesten utvikler seg stadig fra å tidligere jobbe med enkeltindivider, til også å omfatte f.eks hele skole- og læremiljøet.
Tidligere var det nok slik at de aller fleste ikke kjente til tjenesten – hvis du da ikke selv har fått hjelp, eller vært forelder til et barn som har fått veiledning. Det var liksom den hemmelige tjenesten.
Nå kjenner vi mere til PPD Midt-Finnmark, som plutselig er blitt 50 år, og jeg ønsker dere fortsatt til stede med kunnskap og hjertevarme for våre barn og unge i nye 50 år.
Gratulerer med jubileet.

Samarbeidsmøte om hurtigbåttilbud.
Mandag var det møte mellom fylket og noen kommuner vedr. de økonomiske utfordringene med ruteproduksjonen, og hvordan vi sammen kan jobbe best mulig for de veiløse samfunnene. Tema for møtet var «Kutt i båtrutetilbud og konsekvenser for kommuner og innbyggere». Jeg rakk dessverre ikke møtet, men har hatt kontakt med varaordføreren i Hammerfest som tok initiativet til møtet.

Fra kommunene ble det blant annet løftet frem:

 • Ruteproduksjonen ikke tilstrekkelig
 • Bør vise til økt verdiskapning
 • Kutt rammer fastboende som ikke har veiforbindelse
 • Sikkerhetspolitisk aspekt ved å opprettholde bosetting langs kysten
 • Fiskeri og næring
 • Langstrakt fylke som er tynt befolket, kan ikke måles etter samme samfunnsøkonomiske modell som større byer og tettsteder

Fra fylkeskommunen sier man blant annet at:

 • Merforbruk på samferdsel, vil medføre behov for ytterligere kutt i 2023
 • Ønsker innspill fra kommunene på hvor det kan kuttes i den enkelte kommune
 • Hvilke prinsipper skal vektes
 • Fylkesrådene er satt til å gjøre en umulig øvelse
 • Vi er i ferd med å avfolke deler av fylket
 • Hva vil dette ha å si for verdiskapning, hva taper vi?

Jeg tror jeg kan konkludere med at vi må stå sammen med fylkeskommunen, for å synliggjøre behov for mere penger til samferdsel i fremtiden. Vi kan ikke kutte mer, uten at vi risikerer å avfolke distriktene.

Statusmøte – Ingøy kombibåtkai
Tirsdag var det Teams-møte med prosjektgruppa i fylkeskommunen som jobber med komibåtkaia. Det er mange små «skjær i sjøen» som må forseres, og spesielt ser man nå at man ikke kan plassere kaia slik man hadde tenkt - parallelt med moloen. Årsaken er hvordan moloen er bygget under vann, og at man ikke kan kutte så mye av skråningen for å få dybde nok. I stedet ønsker man å vri kaia mer mot sør, og da må mye av den eksisterende betongkaia, og hele trekaia rives. Det meste av kaia vil deretter bli bygd opp igjen når kombibåtkaia er på plass. Fylkeskommunen holder allikevel fast på fremdriftsplanen, som sier at kombibåtkaia skal være bygd og klar til bruk i oktober 2023.
I uke 38 planlegges det en miljøbefaring, der man ser på både miljøaspektet ved rivning av eksisterende kai, samt lagring/deponering av masser.

Prøvelanding med SAR-Queen
Noen observerte sikkert redningshelikopterets bevegelser over Havøysund tirsdag, og lurte på hva de holdt på med. I forbindelse med at det er kommet nytt helikopter på Banak, som krever spesielle landingsforhold, og at vi nå jobber intenst med kommuneplanens arealdel, så har man gjort vurderinger av mulige landingsområder. Sikkerhetssonen er for liten på dagens landingsplass, på sørsiden av Kirkegårdsveien. I tillegg er dette området avsatt til fremtidige boliger. Det beste alternativet man har kommet frem til er vest for kirkegården, og der må det lages et asfaltert område med lys i hjørnene, samt tilførselsvei. Dette blir tatt med i høringsutkastet til arealplanen – så får vi se om dette lar seg løse.

Besøk hos TOBØ-FISK
Onsdag morgen var jeg på besøk hos TOBØ-FISK, og hilste på den nye lederen. Vi fikk snakket om både fremtidsplaner, tilgang på fisk og arbeidskraft, og et nytt prosjekt de har med REMA-1000 om å levere middagsporsjoner av sei til butikkene. Dette prosjektet er helt i oppstartsfasen, men plutselig en dag kan du kjøpe seimiddagen din på REMA – levert av TOBØ.
Bedriften er veldig sesongavhengig i dag, og jobber med forskjellige tanker og løsninger for å kunne drifte større deler av året. Andre arter enn torsk, sei og hyse er aktuelle, men de må også se på løsninger for å få tilgang til flere fartøy som kan levere den fisken de ønsker. I Måsøy kommune er det i dag 3 større anlegg, som alle skal ha fisk og arbeidskraft, og kommunen må også legge til rette for både næringsarealer og kaiplasser. Vi må ha et tett samarbeid mellom kommunen og næringsaktører, både når det gjelder næringsutvikling, men også bolig og fritidstilbud.

Lekeplass på Rolvsøy
Det må ikke være tvil om at jeg er like fortvilt som barn og foreldre på Rolvsøy over at de nye lekeapparatene enda ikke er kommet opp. Jeg har denne uka forsøkt å få en klarhet i hva som egentlig er årsaken til at nye lekeapparater har ligget på bakken i månedsvis, uten å bli montert. Saken er sammensatt, og her må både skole/oppvekst og teknisk samhandle for å få dette på plass etter gjeldende regelverk for lekeplasser. Det er så mange regler å forholde seg til, og det er til syvende og sist kommunen som er ansvarlig hvis barn skader seg. Så kan man gjerne mene at det er tull med alle disse reglene, men slik er det nå engang – og da er lekeplasseieren ansvarlig ved bruk. Nå håper jeg virkelig at de som skal montere dette, svinger seg rundt og får på plass lekeapparatene før de snør ned. Vi ønsker bolyst og trivsel i kommunen, og da blir jeg utålmodig og frustrert når vi politisk legger til rette for dette, men at de praktiske løsningene tar så utrolig lang tid.

Jaktområder på Gunnarnes
Jeg har vært i kontakt med FeFo vedr. jakt ved kirka og kirkegården på Gunnarnes, med et ønske om at man innfører noen grenser som gjør at det ikke er lovlig å jakte nært disse plassene.
FeFo ønsker ikke å begrense Finnmarkseiendommen, men oppfordrer jegere til å bruke sunn fornuft.
Jeg har bedt de om å informere om dette spesielt, men har ikke sett noe enda.
Jeg vil følge dette opp med et skriv til FeFo, for om mulig å få til en kartbegrensning innen neste sesong.

Ukens gladnyhet
Av og til dukker det opp kritiske røster og misfornøyde ytringer om både politikere og ansatte i Måsøy kommune. Konstruktiv og berettiget kritikk skal vi selvsagt ta, og det vil også gjøre oss alle bedre. Som ordfører vil jeg passe på å løfte de positive tingene som skjer, og forhåpentligvis kan dette bidra til at vi også ser det som er bra i vår lille kommune. Jeg vil kalle det «ukens gladnyhet», og først ut er kommuneplanens arealdel, og den fantastiske jobben som er gjort med den.

I går var det gjennomgang av kommuneplanens arealdel, i det som kalles et Regionalt planforum.
I møtet deltok Statsforvalteren, Statens kartverk, NVE, Fiskeridirektoratet, Sametinget og Fylkeskommunen, samt politikere, administrasjonen og konsulenter i kommunen som har jobbet tett med planen.
Gjennomgangstonen i møtet var at det var laget en veldig bra arealplan, man har gjennomført god medvirkning, og har gjennomført en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse. Man har hensyntatt kulturminneplanen, og man har jobbet med kommuneplanens arealdel med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel. I møtet berømmet man kommunen for et godt språk i planbeskrivelsen, og for jobben som var gjort med involvering.
Fra ordførers side ønsker jeg å berømme alle som har jobbet med kommuneplanens arealdel.

I løpet av høsten skal arealplanen behandles politisk, og deretter sendes ut på offentlig høring. Det vil nok komme noen innspill til planen, som blir behandlet før man gjør et endelig vedtak i kommunestyret.

På agendaen uke 37
Mandagsmøte med kommunedirektør og varaordfører
Tirsdag er det formannskapsmøte, med over 40 saker på saklista. Der regner jeg med at den største debatten vil dreie seg om Gunnarnes skole.
Onsdag er det styremøte i Måsøy Industrieiendom KF
I slutten av uka har jeg en liten jaktferie, så neste «Ordførerens hjørne» kommer fredag 23. september.

På agendaen uke 38
Mandagsmøte med kommunedirektør og varaordfører
Tirsdag og onsdag er jeg i Hammerfest for møte med Vår Energi, og besøk på Goliat-plattformen.

Ukens sitat
Jeg avslutter alltid «Ordførerens hjørne» med et sitat, som gjerne treffer i forhold til innholdet i ukens oppsummering.
Torsdag ettermiddag døde dronning Elizabeth II, etter å ha båret dronningtittelen siden 6. februar 1952. Som Storbritannias lengstsittende monark har hun hatt 15 statsministere under seg. Hun har i sin tid møtt 13 amerikanske presidenter, 5 paver, og 15 norske statsministere. Dette sier litt om hvor lenge dronnings Elizabeth II har sittet på tronen. Jeg velger derfor ta med et sitat fra henne, som sier noe om lederskap.

"Jeg vet ingen enkel formel for suksess.
Men i løpet av årene har jeg observert at noen egenskaper av lederskap er universelle
og ofte handler om å oppmuntre folk til å kombinere
deres innsats, deres talenter, deres innsikt, deres entusiasme og deres inspirasjon
til å jobbe sammen.»

Queen Elizabeth II

God helg.
Bernth R. Sjursen

 

Skjema