ordførers hjørne 20

Ordførerens hjørne fredag 20. november

«Tenk positive tanker, si positive ord, gjør positive handlinger og det positive gror.» Dette er et sitat fra mentor og lektor Jon-Lasse Fjeld. Herlig setning, eller?

Hvordan kan vi sammen løfte kommunen vår til å bli et enda mer positivt og varmt samfunn?
Jeg vil framsnakke elevene ved Havøysund skole, som midt i korona-tiden har jobbet med positive ord som de har malt på steiner. Til våren skal disse steinene plasseres rundt i bygda, og minne oss på alle de fine ordene som vi alle kan bruke i hverdagen. Et hyggelig ord til noen på veien gjør en forskjell. Tenkt deg alle de fargerike steiner med positive ord, som fanger blikket ditt hver dag. Jeg smiler allerede.

Covid-19
Selv om det til tider har vært omfattende smittespredning i våre nabokommuner, så har vi i Måsøy kommune ikke påvist smitte den siste tiden. Vi hadde et tilfelle fra et rødt land den 31. oktober, men med isolasjon og smittesporing fikk vi kjapt kontroll på situasjonen.
I denne ukens møte i beredskapsledelsen diskuterte vi risiko og beredskap ved smittespredning i kommunen, og vi ser at vi fortsatt er veldig sårbare innen både oppvekst- og helsesektoren.
I barnehagen kan vi til tider ha utfordringer med mangel på personell, men man gjør tiltak så langt det lar seg gjøre for å opprettholde åpningstidene.
Nå er en viktig beskjed til innbyggerne å ikke dra på unødvendige reiser, og passe på at man ikke har for mange nærkontakter. Jo mindre bevegelse, jo mindre smittefare.
Beredskapsledelsen vil gjerne berømme de som har valgt å bli hjemme, og ikke reiser unødvendig til områder med stor smittespredning. På den måten bidrar DU til å holde smitten ute fra vår kommune og våre institusjoner. Takk for hjelpen.

Innsparingstiltak hurtigbåt
Fylkesrådet vedtok tirsdag enstemmig en innstilling om innsparingstiltak/justeringer i rutetilbudet i Finnmark fra 2021. Økonomisk besparelse er anslått til 22 mill. kr. pr. år, og virkningene av dette innarbeides i årsbudsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024, noe som betyr at det nå bør bli ro rundt dette i de neste årene.
Det er mange som har vært spente på hva som kom til å bli konsekvensene for oss i Måsøy kommune, og som ordfører har jeg vært «på ballen» siden temaet med kutt i rutene dukket opp på agendaen hos fylkesrådet. Det er derfor ekstra hyggelig å skrive at MåsøyXpressen ikke blir berørt denne gang, og for de som fryktet for sommerruta til Ryggefjord kan jeg bare ønske dere god sommer – når den tid kommer.

Tannlegesituasjonen
I formannskapsmøtet hadde vi en samtale med overtannlegen om situasjonen i Måsøy kommune. Kommunestyret vedtok tidligere i høst enstemmig at det foreslåtte tilbudet var for dårlig, og jeg har etter dette fulgt opp med å invitere overtannlegen til formannskapet. I dag er situasjonen slik at det er ansatt en tannlege i Hammerfest, som skal jobbe inntil 10 uker i året i Havøysund. Dette mener jeg gir lite forutsigbarhet, men målt opp mot kundegrunnlaget og etterspørselen mener derimot tannhelsetjenesten at dette er tilstrekkelig. På direkte spørsmål om man vil ansette tannlege hos oss hvis behovet viser seg bli større, så svarer man at det ikke finnes ledig stillingshjemmel for dette.
Den siste stillingshjemmelen ble brukt til ansettelsen av tannlegen i Hammerfest.
Det ble i møtet bekreftet at ved behov vil det ambulerende tilbudet hos oss økes. Man har per i dag totalt to tannleger og en tannpleier (alle Finnmarkinger) som skal ambulere til klinikken i Havøysund.
Oppfordringen min i dag er at innbyggerne bør bruke den lokale tjenesten, for på den måten å sørge for et godt kundegrunnlag i Måsøy kommune. Det blir som i butikken; vi bør handle lokalt!
Ring tannklinikken for bestilling av time. Det skal være tannlege her i uke 49, og til neste år er det foreløpig satt opp rotasjon/ambulering til tannklinikken i uke 1, 3, 5, 7 og 9. Overtannlegen er invitert til formannskapet for en evaluering før sommerferien 2021.

NAV Måsøy
På grunn av bemanningssituasjonen, og strukturendringer hos NAV Måsøy vil man ha begrensede åpningstider i en periode. Man er i en prosess med ansettelser av både kommunalt og statlig ansatte på kontoret, og inntil videre vil kontorstedet være på rådhuset.
NAV er selvsagt tilgjengelig digitalt, og du kan finne mye informasjon på NAV.no, og de kan også kontaktes på telefon 55 55 33 33.
For de som ikke kan benytte seg av digitale tjenester eller skal søke om sosialstønad, kan man ringe beredskapstelefonen, 41 25 81 91. Denne telefonen er betjent mandag-fredag mellom kl. 12.00-14.00. Mer informasjon finer du her.

Vurderer å utsette økt omsetningskrav
Etter at Fiskeridirektoratet foreslo å trappe opp omsetningskravet til kr. 300 000,- for å delta i kongekrabbefisket, har det stormet i fjordene. Et annet forslag var at omsetningen av fisk skulle foregå i det kvotebelagte området, og på toppen av det hele hadde forslaget om omsetningskrav tilbakevirkende kraft. Dette betyr i forslaget noe så enkelt som at, skal du få full krabbekvote neste år må du fiske for det nye beløpet allerede i år.
Fra Vest-Finnmark Rådet har vi utformet et innspill på dette, spesielt dette med tilbakevirkende kraft, og det at det er foreslått at fangst av andre arter også må fiskes innenfor det kvotebelagte området.
Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen kom denne uka med signaler om å utsette forslaget om omsetningskrav; «Vi vurderer å utsette virkningstidspunktet til 2022». Hele høringsinnspillet kan leses her.

Møter i hovedutvalgene
Denne uka har jeg deltatt i møter i alle hovedutvalgene. Vi er inne i en tid med budsjettarbeid, og det preger selvsagt møteagendaen.  I møtene har man også diskutert og/eller behandlet; handlingsplan 2021 for idrett og fysisk aktivitet, planprogrammet for kommuneplanens arealdel, og ruspolitisk handlingsplan. Det ble også informert om status for saker hos Sektor for teknisk drift og utbygging. Det er mye som skjer, og både politikere og administrasjonen må prioritere oppgavene slik at man kan holde god styring og fremdrift i både planarbeid og prosjekter.
 

Økonomiske tanker i formannskapet
Torsdag var det møte i formannskapet, hvor vi fikk en gjennomgang av kommunedirektørens utkast til budsjett 2021.
I møtet fikk vi politikere rom til både spørsmål og tanker rundt kommuneøkonomien, og jeg synes at jeg kunne ane en felles forståelse for at 2021 kan bli både tøft og utfordrende.
Samtidig vet vi at hvis vi kaster oss over oppgavene nå, så vil vi få helt andre driftsrammer fra 2022 i økonomiplanen. Det i seg selv er jo en grei motivasjon for gjennomføring av politiske valg og prioriteringer. Nå har alle sektorene, tillitsvalgte, og politikere fått en gjennomgang av tallene, og et «vasket» og renskrevet budsjettforslag skal sendes ut til formannskapsmedlemmene 24. september. Et innstillingsforslag skal utarbeides og behandles av formannskapet 1. desember, og endelig budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 skal vedtas av kommunestyret 17. desember. Nå ligger det videre budsjettarbeidet hos politikerne.

Naturen som ressurs for attraktive lokalsamfunn
Dette var tittelen på et webinar som jeg deltok i med NFKK (Norske Fjord og Kystkommuner) sist fredag. Vi fikk noen betraktninger rundt temaene; «Hvordan bygge attraktive lokalsamfunn», «Havbruk i vann, på land eller i andre land», «Bygging og bruk av ny fornybar energi», og «Er det tradisjonelle fisket avhengig av attraktive lokalsamfunn».
I løpet av et par timer fikk vi som deltakere mange gode innspill til tanker rundt dette med ressurser og utvikling av samfunn.
Noen tall og fakta gjør at man faktisk må sette ting i perspektiv – og gjerne opp mot hverandre.
Når vi snakker om havbruk og vindkraft, så er det noen fakta som vi må tygge på: Hvis man ser på de sosio-kulturelle tilstandene «på bygda», så viser undersøkelser at 61% flyttet til et nytt sted på grunn av natur/landskap, mens bare 22% gjorde det på grunn av godt kulturtilbud.
Som kommune må vi også sette oss selv inn i det store bildet, og da er fakta at alt vi gjør krever energi, vi er ikke alene i verden, og staten har forpliktet seg til en dugnad for å nå klimamålet. Norge må levere både fornybar energi, og mat til verden.
For oss i kystkommunene er samspillet mellom fiskerienes satsing og lokalsamfunnets infrastruktur viktig.
 

«Kvinner og bredbånd er like viktige for bygda som Golfstrømmen»
Reidar Almås, Ruralis

God helg
Bernth R. Sjursen

 

Skjema