foreldrebetaling SFO

Redusert foreldrebetaling i SFO

Det er vedtatt endringer i forskrift til opplæringsloven om moderasjonsordninger i skolefritidsordningen. Endringene trådte i kraft 1. august 2020.

Fra 1. august innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for elever på 1. og 2. trinn.

Familier med samlet inntekt under 462 550 kroner kan søke om redusert betaling i SFO.

Pris for hel SFO plass er 1805,- kroner per måned fra 1. januar 2020. Med dagens pris utgjør foreldrebetalingen 18 050,- kroner for skoleåret 2020/2021.

Betaling for kost kommer i tillegg.

 Nasjonal moderasjonsordning for reduksjon av foreldrebetalingen i SFO

1) Reduksjon i foreldrebetalingen for elever på 1. og 2. trinn: Ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin til å betale for en SFO-plass.

2) Gratis skolefritidsordning for barn med særskilte behov på 5.–7. trinn: Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning for barn med særskilte behov på 1.–7. trinn, jf. opplæringslova § 13-7 første ledd. Tilbudet på 5.–7. trinn skal være gratis. Kost kommer i tillegg.

Kapittel 1 B Skolefritidsordninga i forskrift til  opplæringsloven  https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-07-02-1492

 Slik søker du:

 • Ordningen med redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn er søknadsbasert, og det søkes på nytt for hvert skoleår.
 • Foreldre til med barn særskilte behov på 5. – 7.trinn må søke om plass, men trenger ikke søke om gratis SFO-tilbud.
 • Søknadsskjema sendes skriftlig.
 • For SFO-året 2020/21 er søknadsfristen 6. september. Alle søknader som er mottatt før denne fristen vil gjelde hele SFO-året, altså fra 1. august.
 • Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden, og gjelder for ett SFO-år.
 • Tilsendt faktura må betales i sin helhet i påventa av vedtak om redusert foreldrebetaling. Fratrekk vil komme på faktura når vedtak foreligger.
 • Foresatt som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet.
 • Med husholdning menes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn. Dersom søker er samboer uten felles barn, må søker opplyse kommunen om dette.
 • Bor barnets foreldre hver for seg og barnet bor fast hos begge foreldrene, er det inntekten til husholdningen til den forelderen som har samme folkeregistrerte adresse som barnet som skal legges til grunn.
 • Foresatte kan søke underveis i skoleåret dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekter i inneværende år.
 • Årsaker til nedgang i inntekt kan være mange og kan ha svært ulik karakter; bortfall ved død, samlivsbrudd, tap av arbeidsinntekt mv. Som følge av dette, er det søker som sender inn dokumentasjon til kommunen om årsaken til nedgangen i inntekt. Kommunen foretar en konkret vurdering av om nedgangen er varig. Desto større sannsynlighet for at samlet årsinntekt faller under inntektsgrensen, desto mer taler det for at husholdningen kvalifiserer til varig nedgang.

Søknadsskjema - redusert foreldrebetaling i SFO.pdf

Dokumentasjon som må ligge ved søknaden.

 • Dokumentasjonskrav er siste års selvangivelse. For skoleåret 2020/2021 er det selvangivelsen for 2019.
 • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Skattepliktige kapitalinntekter er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendeler.

Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse eller det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år, må annen dokumentasjon leveres, f.eks.:

Lønnsslipp fra arbeidsgiver – for 3 måneder, sånn at man kan regne et gjennomsnitt

Skattepliktig inntekt fra NAV:

Overgangsstønad
Sykepenger
Foreldrepenger
Svangerskapspenger
Omsorgspenger
Pleiepenger
Dagpenger
Arbeidsavklaringspenger
Uføretrygd 
Ikke skattepliktige ytelser fra NAV:
Barnetrygd
Kontantstøtte
Engangsstønad ved fødsel og adopsjon
Økonomisk sosialhjelp / livsopphold
Tiltakspenger 

Evt. dokumentasjonen vedlegges søknaden eller ettersendes til Måsøy kommune, Oppvekst og kultur, Postboks 71 , 9691Havøysund. Søknaden kan også leveres til servicetorget på rådhuset.

Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med hva saken gjelder. Saken vil ikke bli behandlet før vedleggene har kommet frem til saksbehandler.     

Søknaden behandles konfidensielt.

Skjema