logo Måsøy kommune kystens perle[1]

Skoleruta Måsøy kommune 2023/2024

Forskrift om skole- og feriedager 2023-2024 i Måsøy kommune

Hjemmel:
Fastsatt av konstituert kommunedirektør i Måsøy kommune 09.06.23 med hjemmel lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) § 2-2 (4)

 § 1 Formål og virkeområde.
Forskriften gir informasjon om hvilke skole- og feriedager elevene har skoleåret 2023-2024. Elevene har rett og plikt til å møte på skolen på de fastsatte skoledagene.
Forskriften gjelder for elever ved alle grunnskoler i Måsøy kommune skoleåret 2023-2024. Grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven kap. 4A er ikke omfattet.

§ 2 Felles datoer
Det er fastsatt i opplæringsloven at opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker. Datoer for oppstart og avslutning av skoleåret, samt høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie er felles for alle skoler.

§ 3 Lokale variasjoner
På nærmere vilkår, og etter at samarbeidsorgan, elever og foreldre har fått adgang til å uttale seg, kan det gjøres justeringer av planleggingsdager for hver enkelt skole. Dette skal godkjennes av kommunedirektøren.

§ 4 Tabell for skoleruta Høst 2023/24:

 

Høst 2023:

Merknader

Antall skoledager

August

21. august – Første skoledag for elevene.

9

September

 

21

Oktober

02. oktober til 06. oktober – Høstferie.

17

November

13. og 14. november – Skolefri for elevene.

20

Desember

22.12 Siste skoledag før juleferien.

16

Vår 2024:

 

 

Januar

03. januar-  Første skoledag etter juleferien.

21

Februar

26. februar til 01.mars -Vinterferie. 

17

Mars

25.mars til 01. april – Påskeferie.

15

April

 

21

Mai

01. Off. høytidsdag

09. Kristi himmelfartsdag

10. Fridag

17. Grunnlovsdag

20. Andre pinsedag

18

Juni

21. Siste skoledag før sommerferie

15

SUM  hele skoleåret.

190

§ 5 Iverksetting og opphør
Denne forskrift trer i kraft 1. august 2023 og opphører 31. juli 2024.
Skoleruta har vært ute på offentlig høring i perioden 21.04.- 03.06.23

  • Vedtatt i samarbeidsutvalget ved Måsøyskolen 22.05.23.
  • Vedtatt av fungerende kommunedirektør i Måsøy kommune, Leif Vidar Olsen, 09.06.23.

 

Skjema