Søk penger til restaurering

Nå kan du søke om midler fra Finnmark fylkeskommune til restaurering av freda bygninger, kulturminner og kulturmiljø.

Finnmark fylkeskommune deler ut midler først og fremst til fredete bygninger, anlegg og kulturmiljø som er privat eid. Private eiere kan være private personer, stiftelser, lag og foreninger. Det kan også gis tilskudd til spesielt verneverdige kulturminner langs kysten. 

Disse tiltakene vil bli prioritert:
•    Tiltak som hindrer ytterligere forfall
•    Tiltak som sikrer bygninger og anlegg det finnes få av
•    Midlertidig sikring av freda bygninger i forfall i påvente av planer eller tilstrekkelig økonomi til istandsetting
•    Tiltak på kulturminner langs kysten som bidrar til attraktive lokalsamfunn
•    Søknader med egenandel vil bli prioritert
Ved tildeling vil bruk av tradisjonelle materialer, teknikker, håndverk og opplæring av kunnskapsoppbygging være viktige faktorer. 
Nytt i år er at digitalt søknadsskjema skal benyttes. Søknadsfrist er 15. november. Se retningslinjer og søk på ffk.no/restaurerin

Skjema