Kystbarnas beste[1]

To Finnmarkskommuner skal utarbeide oppvekstplanene sine –barn og unge deltar

«Samarbeid til Kystbarnas beste» er et samarbeid om utvikling av oppveksttjenester mellom Måsøy kommune og Loppa kommune. Bakgrunnen er at begge kommunene har små og geografisk spredte barnehager, SFO og skoler, og reiseavstand mellom enhetene. 

Oppveksttjenestene i Norge reformeres jevnlig samtidig som kravene til kommunene, som leverer tjenestene, øker. Framtidens oppveksttjenester i Loppa og Måsøy skal utredes og vedtas som kommunale planer av hensyn til faglig grundighet og medbestemmelse.

Loppa og Måsøy kommuner har tatt utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og de unges grunnleggende rettigheter om trygghet, omsorg, utdanning og medbestemmelse. Alminnelige krav til likeverdige og gode tjenestetilbud gjør at kommunene våre ønsker å tenke nytt for å styrke tjenestene og tilbudet til barn og unge. En god oppvekst kan bidra til at ungdommene lettere ser de positive sidene ved sitt lokalsamfunn, og velger å bosette seg der. Målgruppen i samarbeidet er alle unge til og med videregående skolealder. Et godt opplegg for oppvekst kan også styrke rekruttering av fagfolk til bedriftene i kommunene.

Våre kommuners oppvekstplaner skal dekke både undervisning, barnehage og andre lovpålagte tjenester, samt fritidstilbudene. Vi ønsker å utnytte ny teknologi bedre, spesielt digitale muligheter, til fordel for de unge selv og for de ansatte. Loppa og Måsøy har fått økonomisk støtte til fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark til et felles forprosjekt. Medbestemmelse, medvirkning og offentlige høringer er en sentral del av samarbeidet. Blant annet skal én ungdom fra hver kommune sitte i styringsgruppen. De ansatte i kommunen, de unge selv og foreldrene skal høres gjennom hele planprosessen. Det legges opp til oppvekstverksteder og innspillmøter i begge kommunene.

Skjema