scooterløypenett 2019

Varsel om oppstart - Fastsettelse av scooterløyper i Måsøy kommune

Kommunen igangsetter nå arbeidet med å fastsette scooterløyper etter nytt regelverk.  Løypenettet vil fastsettes som en lokal forskrift med tilhørende løypekart i medhold av Motorferdsellovens §4a og Motorferdselforskriftens §4a.

Før løypenettet vedtas, skal virkningene av løypeforslaget utredes og sendes på høring. Kommunen vil involvere berørte rettighetshavere, myndigheter, interessegrupper og brukere før forslag til løypenett sendes ut på høring. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret. Forskriftsvedtaket kan påklages av grunneiere, rettighetshavere, berørte organisasjoner og sektormyndigheter, jf. motorferdselforskriften §4a åttende ledd. Du finner mer informasjon om regelverket på miljøkommune.no.

Arbeidet omfatter først og fremst fastsetting av eksisterende løypenett slik de foreligger på nordatlas, med enkelte endringer og tilpasninger. Det etterspørres likevel forslag og innspill til eventuelle nye løypetraseer som kan danne grunnlag for videreutvikling av løypenettet.

Følgende begrensinger i adgangen til å fastsette snøskuterløyper gjelder:

 • Løypene skal ikke legges i verneområder eller foreslåtte verneområder.
 • Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften.
 • Løypene skal ikke kreve terrenginngrep.
 • Løypene kan kun legges over utmark og islagte vassdrag, jf. motorferdsellovens formålsbestemmelse.
 • Kommunen kan ikke legge løype over en eiendom før grunneieren har samtykket til det.
 • Kryssinger av fylkes- og riksveier skal godkjennes av Statens vegvesen.

Kommunen plikter å ta følgende hensyn:

 • Støy
 • Friluftsliv
 • Naturmangfold
 • Bolig- og hytteområder
 • Landskapsvirkning
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Sikkerhet for de som kjører og andre

 

Kommunen vil legge til rette for tidlig medvirkning med reindriftsnæringen, sektormyndigheter, grunneiere, rettighetshavere, nabokommuner og brukere av løypenettet.

På bakgrunn av dette ber Måsøy kommune nå om forhåndsinnspill til den kommende prosessen. Vi ønsker at dere knytter innspillene til deres interesseområde, og framhever hvordan kommunen kan ivareta dette i det videre arbeidet. Vi oppfordrer brukere av løypenettet til å komme med forslag til eventuelle endringer som kan forbedre det eksisterende løypenettet, samt til mulige nye traseer. Vi er også interessert i innspill om hvor kommunen bør unngå å legge løyper.

Hvordan komme med innspill:

Forhåndsinnspill til arbeidet sendes Måsøy kommune innen 1.Desember 2019

Forslag til endringer og nye traseer kan tegnes inn på kart og legges ved innspillet. http://nordatlas.no/ har tegnefunksjoner som kan brukes til dette.

Innspill sendes per epost eller brev. Merk innspillet med saksnummer 19470 og send til postmottak@masoy.kommune.no eller via brev til postadresse: Torget 1, 9690 Havøysund.

Skjema