reguleringsplanarbid

Varsel om oppstart for reguleringsplanarbeid i Havøysund

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Måsøy kommune har igangsatt følgende planarbeid:

DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER I NORDREGATE  I HAVØYSUND, MÅSØY KOMMUNE.

Frist for innspill
De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Rambøll, Postboks 1077, 9503 Alta, ev. på e-post
til alta@ramboll.no, innen 09.10.2019. Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Kirsten Svineng,
enten på e-post kirsten.svineng@ramboll.no, eller på mobiltelefon +47 97 42 73 95.

Les mer her

Skjema