Home/Offentlig høring

Høringer og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er en prosessen der den offenlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

I kommunene er høringer om reguleringsplaner og kommuneplaner, lovregulert i forvaltningslovns § 16 og i plan- og bygningsloven § 5-2.

I tillegg kan høringer gjennomføres uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

Hvem kan delta?
I lovpålagte høringer opplyses det om hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt, er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

Hvor finner jeg høringsplanen?
På denne siden finner du aller typer planer som til enhver tid er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Planene legges også ut på Servicetorget på rådhuset.

E-mail this  Print this