Home/Kultur og oppvekst/Etatsadministrasjon

Etatsadministrasjon for Oppvekstsektoren

Oppvekstsektor i Måsøy består av skoleverket, voksenopplæring, kulturskole, skolefritidsordning, barnehage, ungdomsklubb, forebyggende enhet og kulturkontoret.

Forebyggende enhet består av skolehelsetjenesten, PP-tjenesten, barnevernet og miljøterapeuten for barn og unge.

Følgende personer er ansatt i oppvekstadministrasjonen:

Arnstein Larsen Kommunalsjef Helse, oppvekst og velferd 47 61 11 86

Renee Beate Andersen

Virksomhetsleder oppvekst

462 80 255
Ann Sissel H. Larsen Helsesykepleier 908 39 659  
Ina Amundsen PPT 909 53 416
Lena Thomassen Barnevernskkonsulent 979 66 720
Annikken Johansen Barnevernskonsulent 966 25 750
Mathis Amundsen Fritidsleder 96 63 42 27

 
Hvem skal jeg kontakte ?
Oppvekstsjef er ansvarlig for sektorens virksomhet.

 Men ellers kan alle kontaktes vedr. saker innenfor hver enkelts ansvarsområde.

Skjema