Home/Teknisk/Kart og oppmåling/Fradeling av tomt

Fradeling av tomt

Generelt:
Når en eiendom blir delt (Kart- og delingsforretning) blir et "forhåndsbestemt" areal oppmerket med grensemerker og innmålt. Eksakt areal blir beregnet og eiendommen blir tildelt Gårdsnummer, Bruksnummer og ev. Festenummer (Gnr./Bnr./Fnr.). Boligtomter, Industritomter og lignende blir normalt etablert som en tomt med "4 hjørner", mens hyttetomter (på statsgrunn) blir etablert som punktfester. Vær for øvrig oppmerksom på at "Navn" på eiendom eksempelvis "Utsikten" normalt er noe som eier av ny eiendom kan avgjøre. Hvis eier ikke har navneønske vil saksbehandler i kommunen lage et navn basert på skjønn. All relevant informasjon blir lagret i sentralt register (GAB)
Ved en grensejustering kan mindre arealer overføres fra en eiendom til en annen (ensidig overføring). Alternativt blir arealer mellom 2 eller flere eiendommer innbyrdes justert (tilnærmet likhet i arealoverføringer). Grensejustering kan ellers være en kombinasjon av disse.

Søknaden:
Det er eier av eiendom (hjemmelshaver/grunneier) som skal underskrive aktuelle søknadspapirer. Søknadsskjema, nabovarsel, situasjonsplan mv. fås utlevert på teknisk etat. Søknadsskjemaene er standardisert og kan normalt fås utlevert overalt fra kommunenes tekniske etater og/eller service torg. Gjelder delingssaken tomt på statsgrunn, skal et eget skjema (Søknad om fester eller kjøp av grunn) fylles ut, og sendes til Finnmarkseiendommen i Vadsø.

Saksbehandling:
Delingssaker blir behandlet etter Plan- og bygningslovens bestemmelser. Reglene her og i gjeldende reguleringsplanet etc. vil være med på å avgjøre om tillatelse blir gitt. Når tillatelse er gitt vil den videre saksbehandling skje iht. delingslovens bestemmelser. Vær oppmerksom på at det kan søkes særskilt om dispensasjon hvis søknaden i utgangspunktet er strid med lover og planer.

Gjennomføring:
I de fleste tilfeller blir kart- og delingsforretningene avholdt i marka. Aktuell søker, naboer og andre aktuelle rettighetshavere blir varslet min 1 uke i forkant av kart- og delingsforretningen. Under selve forretningen blir som regel gamle grenser dokumentert og nye blir satt ut, merket og innmålt. Nytt målebrev, basert på godkjent protokoll fra kart- og delingsforretningen, blir produsert og sendt til tinglysing. Eieren vil få utlevert originalt tinglyst målebrev så snart dette er returnert fra Tinglysingen .
Behandlingstid:
Saksbehandlingstiden i saker som samsvarer med gjeldende planer og lovverk vil normalt være fra 1 til 3 mnd. Er saken mer kompleks og for eksempel strider mot planvedtekter, lovverk og lignende må det påregnes en saksbehandlingstid fra 3 til 9 mnd (Ofte disp. saker). Årsaken til den lange saksbehandlingstiden er at saken da må sendes til behandling hos flere aktuelle offentlige innstanser (Vegvesen, Kulturminnevernet, Reindriften mfl.) Hvis det i særlige tilfeller blir snakk om å måtte foreta en omregulering vil saksbehandlingstiden bli fra 6 til 18 mnd.

Kostnader:
Kostnadene vil variere noe fra sak til sak. Priser finnes i gebyrregulativ 2024 

 

Skjema