Forsiden/Offentlig høring

Høring og offentlig ettersyn: Forslag til kommunedelplan for oppvekst

Planen finner du her

Måsøy kommune utarbeider kommunedelplanen for oppvekst i medhold av Lov om Planlegging og byggesaksbehandling. Kapittel 4 i loven stiller krav om utredning og utarbeidelse av et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Videre stiller lovens kapittel 5 samt § 11-13 krav om medvirkning og offentlig høring av planprogrammet.

Kommunestyret vedtok torsdag 15. juni 2023 i sak 22/150 å legge ut vedlagte utkast til planprogram på offentlig høring med frist til å avgi uttalelse innen fredag 14. august 2023.

Både offentlige instanser, bedrifter, interesseorganisasjoner, foreninger og enkeltinnbyggere inviteres til å delta i høringen og bidra til planarbeidet.

Planforslaget er utarbeidet med bakgrunn i gjeldende kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032. www.masoy.kommune.no/kommunale-planer.

Merknader og innspill til planprogrammet må framsendes skriftlig og signert til epostadresse postmottak@masoy.kommune.no. Det er også mulig å oversende merknader og innspill til postadresse Måsøy kommune, Torget 1, 9690 Havøysund.

Høringsinnspill vil bli gjort tilgjengelig for offentligheten, som annen korrespondanse til Måsøy kommune. Høringsinnspill som framsendes andre adresser enn opplyst ovenfor, eller etter høringsfristen, kan ikke påregnes å bli behandlet.

Kontaktperson for denne høringen er virksomhetsleder oppvekst Reneè B. Andersen, tlf. 95782749, mail: rea@masoy.kommune.no

 

 

 

 

Skjema