kartutsnitt fartøyvika_145x103

Offentlig høring – Arealendring av oppdrettslikalitet 31797 Fartøyvika

NRS Finnmark AS, Postboks 1154, 9504 Alta har søkt om arealendring på lokalitet 31797 Fartøyvika i Måsøy kommune. Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn på Måsøy kommune, Servicetorget på rådhuset i Havøysund og på kommunens hjemmeside www.masoy.kommune.no .

 Eventuelle merknader og innspill fremmes skriftlig og oversendes Måsøy kommune v/teknisk, 9690 Havøysund eller på mail postmottak@masoy.kommune.no  innen 27. november 2015.

 

Søknad

Anleggsskisse
Olex-kart
Sjøkart
Strømmålinger

Strømrapport

Mom-C Fartøyvika 2012
Mom- B fartøyvika 2014

Posisjoner Fartøyvika

 

 

Skjema