2023

Ordførerens hjørne 1. September

Så sto det plutselig september på kalenderen, og på ordførerkontoret handler mye om valget som snart skal avgjøres.

Det er spennende tider, og mange politikere over hele landet dukker opp i media med sine budskap. Hva har gått feil, og hva har gått bra? Riksmedia kjører på med debatter, og lokalavisene er fulle av leserinnlegg og artikler om det politiske Norge.
Uansett; til syvende og sist handler dette valget om din og min hverdag – der vi bor og lever våre liv.

Havila Pollux
Mandag morgen var jeg om bord på Havila Pollux med kommunens plakett. Havila Pollux er det fjerde og siste skipet i rekken i Kystruten, og dermed er Hurtigruten/Kystruten komplett. Nå har vi endelig fått daglige avganger på nord- og sydgående. Jeg ønsker alle skipene lykke til på alle hav.

Mandagmøte
I møte med varaordføreren og kommunedirektøren utveksles informasjon om hva som rører seg i administrasjonen, og denne gangen var det ansettelser av folk i nøkkelfunksjoner som ble hovedtema. Etter mange runder med utlysinger, ser det nå ut for at vi får flere nye folk på plass utover høsten. Det er bra, for vi behøver hender og hoder til å ta seg av oppgavene i den kommunale forvaltningen.

Ukens gladsak
Nå er det endelig klart at vi også får på plass ny kommunedirektør. Øivind Næss starter i jobben allerede førstkommende mandag, og vil ha en innkjøringsperiode der mange saker skal overleveres fra de som har hatt denne rollen tidligere. Leif Vidar Olsen vil nok også være en ressurs for oss en tid, for å sluttføre en del prosesser som er igangsatt. Dette tror jeg blir veldig bra, og jeg gleder meg til Øivind er på plass hos oss.

Arktis 2030
Arktis 2030 er en nasjonal tilskuddsordning, hvor innsatsen skal omfatte Nordland og Troms og Finnmark fylker og bidra til bærekraftig samfunnsutvikling i nordområdene.
Ordningen skal bidra til at operativ bruk av nyutviklet kunnskap, teknologi og/eller kompetanse om nordområdene. Nordområdepolitikken har som mål å snu den negative befolkningsutviklingen, utnytte de lokale verdiene til å skape vekst og gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling. 
Tirsdag hadde vi en workshop med Øygrid, som er etablert på Ingøya. Der er forretningsideen å utvikle lokal kraftproduksjon for å sikre strømtilgang i utkantstrøk (på enden av kraftnett). Hvordan kan vi ta del i Arktis 2030, og sette oss i førersetet som en grønn kommune/region? Gjennom et forprosjektet har det dukket mange muligheter og mange tanker om utvikling og utnyttelse av både vind, havstrømmer og bølger. Nå søker man om å få gå i gang med et hovedprosjekt som skal bidra med økt kunnskap og muliggjøre fremtidig utbygging av fornybar energi lokalt i distriktssamfunn, som igjen vil muliggjøre økt økonomisk aktivitet, næringsutvikling og verdiskaping i nordområdene.
I møtet deltok InfraNord, Måsøy Næring og Havn KF, Fávli/Øygrid, Porsanger kommune og Måsøy kommune.

Perla-festivalen 2023
Tirsdag kveld deltok jeg i et evalueringsmøte etter «Perla-festivalen 2023». Det har vært mange festivaler i kommunen, noe som bidrar til aktivitet, besøkslyst og bolyst. Mange av arrangementene under festivalen gikk kveldig bra, mens det alltid er noe som kan endres/forbedres. Da er slike evalueringsmøter bra. Det er mye som skal koordineres, og frivillige lag/foreninger skal involveres og gis mulighet til å bidra, markedsføre seg, og tjene noen kroner til klubbkassa. Et godt tips som kom i møtet var å være tidlig ute med å annonsere neste års arrangementer, slik at folk kan planlegge feriereisene sine.

Politiråd
To ganger i året møter kommunen Politiet til politiråd. Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapssplaner og for arbeid med samfunnssikkerhet på strategisk nivå. I møtet diskuterer vi aktuelle problemstillinger og utfordringer, og snakker om tjenestetilbud, innsatsområder og planer.
Dette er en fin måte for ordfører og kommunedirektør å holde seg orientert om hva som rører seg hos politiet, og for å utveksle ønsker og bekymringer.
Denne gangen signerte vi en ny samarbeidsavtale mellom Måsøy kommune og Finnmark politidistrikt.

NAV + LOSA + kommunen = muligheter
I dag har vi hatt besøk av fylkesdirektør i NAV Kristin Røymo med sine medarbeidere, og vi hadde et flott møte med NAV og Måsøyskolen, som i utgangpunktet skulle dreie seg om LOSA-tilbudet, og hvordan vi sammen kan utvikle dette. I løpet av et par timer var vi også innom lærlingeordninger, tilskuddsordninger fra NAV, kompetansekartlegging, innføringskurs i norsk og ny opplæringslov. Her lærte vi mye av hverandre, og det er mye vi sammen kan bidra til utvikling av næringslivet og kommunen, og skape opplæringsarenaer for våre innbyggere.

Tur med ordføreren
Søndag inviteres det til tur med ordføreren i samarbeid med Finnmark Friluftsråd. Turen går fra Eiterfjordbotn kl. 17.00 til Perleturhytta. Ta gjerne med litt turmat og drikke i sekken, så har vi det litt sosialt i lag på hytta.

Neste uke

  • Møte med ny kommunedirektør
  • Mandagsmøte med kommunedirektør og varaordfører
  • Møte med kollegaer i Arbeiderpartiet (Teams)
  • Møte med Kommunal- og distriktsdep. om «Bygdevekstavtalen»

 

«Utdanning er den prosessen der et sinn former et annet sinn, og et hjerte et annet hjerte»

Jules Simon

 

God helg

Bernth R. Sjursen

Skjema