2023

Ordførerens hjørne 27. Januar

Så var vi nesten i mål med årets første måned, og vinteren har herjet litt med oss denne uka.

Det er mye som skjer i kommunen og i den politiske hverdagen, så ordføreren har mange møter og reiser på kalenderen fremover. Denne uka har jeg satt meg ned for å systematisere avtaler i ukene som kommer. Jeg har fylt opp det meste av kalenderen min ut februar, og starter i mars (uke 11) med nye bedriftsbesøk. (Bildet er fra tidligere reiser, besøk og samtaler)
Jeg ønsker å møte så mange som mulig, og møter selvsagt også lag og foreninger, frivillige organisasjoner og privatpersoner på min vei. Her er det bare å ta kontakt med dine ønsker, så setter jeg av tid og sted på kalenderen min.  

Oppstartsmøte – administrativ organisering
Mandag hadde styringsgruppa som skal jobbe med den administrative organiseringen i kommunen oppstartsmøte for prosessen.
Kommunestyret vedtok 22.12.22 at man skal ha en full gjennomgang av den administrative organiseringen av kommunen.
Det er etablert en styringsgruppe som består av: Ordfører, varaordfører og leder for det største opposisjonspartiet, kommunedirektør med sine kommunalsjefer, samt tillitsvalgte fra de to største arbeidstakerorganisasjonene i kommunen. Formål med gjennomgangen av organisasjonen er å se om vi er optimalt bemannet etter tjenestenivået, og om vi har rett organisering av ledere.
Styringsgruppen vi ha møte hver mandag klokken 12.00 fram til kommunestyremøte i mars. Prosessen og veien videre skal da vurderes av kommunestyret etter innspill fra styringsgruppen.

ILA påvist i Fartøyvika
Salmar Oppdrett AS varslet fredag 13. januar ordfører og Mattilsynet om funn forenlig med ILA på fisk ved lokalitet i Fartøyvika. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) tatt ut i forbindelse med fiskehelsebesøk på lokaliteten.
Den 16. januar tok Mattilsynet prøver av fisk for eventuell verifisering av ILA. Veterinærinstituttet stilte ILA-diagnosen mandag 23. januar.
For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Anlegget er under utslakting.

Rapport fra beredskapsøvelse
Statsforvalteren arrangerer øvelse for den enkelte kommune i Troms og Finnmark hvert fjerde år.
For Måsøy kommune ble det 13. oktober holdt beredskapsøvelse med tematikk knyttet til atomhendelser. Denne uka mottok vi rapporten, som kan oppsummeres slik:
Scenarioet involverer brann om bord på et russisk reaktordrevet fartøy utenfor kysten av Finnmark. Det pågår redningsarbeid og et hjelpefartøy er på vei fra Murmansk. Underveis i scenarioet måtte kriseledelsen håndtere råd om innendørsopphold, utdeling av jodtabletter og ulike problemstillinger knyttet til kommunal drift.
Statsforvalterens hovedinntrykk er at kommunens kriseledelse samarbeidet godt, og løste større og mindre utfordringer fortløpende i utviklingen av hendelsen. Kriseledelsen og andre deltakere med roller under øvelsen hadde god oversikt over egen kommune, ressurser og lokale forhold. I tillegg var det tydelig at kommunen hadde satt seg inn i norsk atomberedskap, samt forberedt seg på hvordan kommunen skulle håndtere en atomhendelse, selv om det konkrete scenarioet ikke var kjent på forhånd.
Statsforvalteren hadde noen merknader om opplæring, dialog og øvelser, men dette har administrasjonen fulgt opp og har god kontroll på.

Formannskapsmøte
Tirsdag hadde ordfører og kommunedirektør et drøftingsmøte med formannskapet, der vi hadde flere saker på agendaen:

  • Plan for rekruttering av kommunedirektør: Her vil vi sette i gang en prosess for å få tilbud fra rekrutteringsbyrå.
  • Møteplan 2023: Hvor mange møter skal vi ha, og hvordan skal vi organisere og samkjøre møtekalendere for å få raskere saksgang og vedtak i saker.
  • Informasjon fra styringsgruppemøtet vedr. organisasjonsstruktur.
  • Kommunestyret har tidligere vedtatt en forskrift om regler for godtgjøring til folkevalgte, men her har vi oppdaget noen uklarheter som må ryddes vekk. Administrasjonen vil komme tilbake med et forslag som vi politikere skal ta stilling til.
  • Vi ønsker å legge til rette for bosetting av flyktninger, og administrasjonen jobber nå med å finne løsninger/muligheter. Den største utfordringen vi umiddelbart ser er tilgang på boliger.
  • Vi må få på plass en prosjektleder/ledelse for Arctic Race of Norway, som skal koordinere planleggingen frem mot den store folkefesten 19. august.
  • Vi har fått en henvendelse om Miljøfyrtårn-ordninga, som er etablert av norske kommuner, fylkeskommuner og partene i arbeidslivet for å bidra til at virksomheter reduserer sin miljøbelastning, bedrer sitt arbeidsmiljø og oppnår konkurransefortrinn gjennom å utnytte mulighetene i det grønne skiftet. Dette vil administrasjonen se nærmere på, og komme tilbake til oss politikere.
  • Kommunestyret har gjort et vedtak om at organisasjonen skal gjennomgås, og at ansettelser skal godkjennes av formannskapet. I drøftingsmøtet ga vi kommunedirektøren rom for å se på stillinger som bør på plass, og samtidig en enighet om besparelser på lønnskostnader. Dette skal være uproblematisk, og vi vil få opp en sak til neste møte i formannskapet. Noen utlyste stillinger fikk i møtet godkjenning hos oss, og vil bli besatt.

Støttegruppe – Røde Kors
Onsdag hadde jeg et møte med kommunedirektøren, politiet og noen frivillige som har tilbudt seg å stå på ei liste som støttegruppe gjennom Røde Kors. En slik støttegruppe kan brukes til vakthold, mat og varme ved større hendelser, lokalkunnskap i forbindelse med leteaksjoner, osv. Så langt har 12 personer ønsket å være med, noe jeg setter stor pris på. I februar planlegger Finnmark Røde Kors et oppstartsmøte/kurs i Havøysund, for å formalisere aktiviteten og medlemsregistrering.

Markedsføring og synliggjøring
I kampen om tilflyttere og arbeidskraft nytter det nok ikke bare med stillingsannonser ute i vrimmelen av andre annonser. Vi må være synlig og attraktiv, og sørge for at vår kommune kan by på noe annerledes, nytt og godt. Vi skal leve gode liv i Måsøy, og da må vi løfte frem alle de positive sidene i vår kommune. Hva er det beste ved å bo i Måsøy kommune? Hvorfor bor fortsatt jeg her, når jeg har bodd her over 50 år? Jeg vet svaret; – det er folkene, tryggheten og den gode hverdagen. Jeg bor i alle fall ikke her på grunn av været og de lange avstandene. Administrasjonen jobber stadig med rekruttering, og vi som bor i kommunen ønsker befolkningsvekst. Denne uka har vi derfor «drodlet» litt rundt markedsføring av kommunen, og vi vil ha et fokus på dette fremover. Vi skal være en synlig kommune – med positivt fortegn. 

Til Rolvsøy
Tirsdag 14. mars skal jeg besøke Tufjordbruket, og i den forbindelse ønsker jeg også å møte både innbyggere og andre næringsaktører på Rolvsøy. Ønsker du en samtale med ordføreren – ansikt til ansikt, så tar jeg gjerne imot tips til besøk, og til saker som man ønsker å løfte frem. Kontakt meg på mob.: 47332407 eller e-post: ordforer@masoy.kommune.no så avtaler vi et tidspunkt i løpet av den dagen jeg er på øya.

Ukens gladsak
Vi er norgesmestere i landing av fersk torsk! Måsøy kommune troner på toppen i kjøp av fersk torsk i 2022, og på andre plass (etter Nordkapp) i konkurransen om sei.
Tenk, det ble kjøpt mer sei hos oss enn de store fiskerikommunene Øksnes og Senja kjøpte torsk i fjor. Tallene for landinger; torsk 18739 tonn, sei 18213 tonn (230 tonn bak Nordkapp).
Vi er og blir en stor fiskerikommune, og jeg er så stolt av alle aktørene som holder oppe aktiviteten i fiskerinæringen hos oss. Samhandling mellom industri og fiskere virker å fungere veldig bra, og vi politikere må fortsette å fremme god sjømatpolitikk og jobbe for gode transportløsninger fra kyst til marked.

Neste uke
Styringsgruppemøte - administrativ organisering.
Oppstartsamling i Tromsø for Bygdevekstavtalen

 

«Gi folk kvalitet. Det er den beste reklamen.»

Milton S. Hershey

 

God helg.

Bernth R. Sjursen

Skjema