A A A
Måsøy kommune Lette regnbyger 5
Forsiden/Tjenester/Oppvekst/Barnevern

Barnevern

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid. Barnevernet skal også gi hjelp og støtte til foreldre/foresatte som er i en vanskelig livssituasjon, slik at de kan bli bedre i stand til å gi barnet forsvarlig omsorg. Dersom du lurer på noe utover det som er beskrevet nedenfor, svarer vi gjerne.

Det meste skjer av frivillighet…

Etter lov om barneverntjenester § 4-4, skal barnevernet gi råd, veiledning og hjelpetiltak som kan bidra til at foreldre/foresatte selv kan klare sine omsorgsoppgaver. Slike hjelpetiltak kan være alt fra å bidra til barnehageplass, gi avlastning i hjemmet og lignende. Denne lovbestemmelsen er både viktig og spesiell fordi den gir mulighet for alle typer tiltak som kan være med å bidra til hjelp. Denne hjelpen skal være i samarbeid med foreldre eller de som har omsorgen for barnet.

Barnevernstjenesten får henvendelser/meldinger fra ansatte i det offentlige, naboer, barnet selv, foreldre, familie og andre som er bekymret. Dette kalles en melding. Når en får en slik melding har barnevernet plikt til å undersøke saken og forsøke å finne ut hva som er bakgrunnen til den. Sammen med foreldre/foresatte prøver barnevernet å finne ut hva som kan gjøres, slik at barnet kan få en bedre omsorgssituasjon. Så langt det er mulig er slike tiltak frivillig fra foreldre/foresattes side.


Noen ganger hender det at barn og unge lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. I slike tilfeller skal barnevernet gripe inn og foreslå ulike tiltak. Dersom foreldre/foresatte ikke ønsker et frivillig tiltak og barnevernet likevel mener at tiltaket må iverksettes, blir avgjørelsen tatt i Fylkesnemnda. Fylkesnemnda kan bestemme at familien må ta imot de tiltak som er nødvendig eller de kan gi medhold til de saken gjelder. Det hender at de som har omsorgen for et barn kan miste omsorgsretten til det. Det kan enten være for en kortere periode eller til barnet blir voksen.


Men noen ganger ikke……

Kontaktinformasjon Ta kontakt med Barnevernleder Ole Morten Sara på tlf: 909 38 435, saksbehandler barnevern Ann Sissel H. Larsen på tlf. 476 08 158, eller servicetorget på tlf 78 42 40 00 dersom du vil ha nærmere opplysninger.

Relevante linker :
Barne- og Familiedepartementet. Her finner du informasjon om lov om barnevernstjenester, hjelpetiltak i hjemmet, plassering utenfor hjemmet og fylkesnemndene for sosiale saker.

Tips en venn Skriv ut

Skjema