Home/Teknisk/Byggesaker

Byggesaker

På denne siden finner du informasjon om byggesak og hvordan du går frem dersom du skal bygge, rive, grave eller skifte vinduer/fasader.

Regelverket finner du hos Direktoratet for byggkvalitet

Om søknad, Ny Plan- og bygningslov i kraft fra 1/7-2010

Når du skal bygge, rive eller forandre på terrenget på din eiendom, må du søke kommunen om tillatelse. Søknadspliktige tiltak finner du her.

Byggereglene er omfattende og setter store krav til den som skal søke.
Før du går i gang med for eksempel å bygge, rive eller grave på din eiendom, må du ha en tillatelse fra bygningsmyndighetene.

Søknad om tillatelse til tiltak skal i utgangspunktet innsendes for behandling av alle typer tiltak på eiendom.

- For de fleste tiltak er det søknadsplikt.
- Søknadsplikten kan deles opp i Rammetillatelse og igangsettingstillatelse.
- Enkelte tiltak er helt fritatt for søknadsplikten.


Nytt med virkning pr. 1/7-2010
 

Søknadsplikt og ansvarsrett for våtrom.
Se Byggesaksforskriften her.
 
Krav om at prosjekterende og utførende skal lage FDV dokumentasjon og levere den til søker og at eier skal oppbevare den. Se her.
 
Krav om plan for avfallsbehandling under rive- og byggeprosessen. Ved innsending av ferdigattest skal det innleveres dokumentasjon på at avfallet er levert rett mottaker i samsvar med avfallsplanen. Se her.

Plan og bygningsloven § 21-7

Behandlingstiden varierer med hvilket område i vår kommune det søkes for.
Generelt kan man si at alle søknader utenom tettstedet Havøysund skal på høring, og at høringsfristen er 6 uker.

Disse 6 ukene kommer før den kommunale byggesaksbehandlingen. Viser det seg at det i tillegg er en dispensasjonssak, skal byggesaken opp i Teknisk komite eller Det Faste Utvalg for plansaker.

Disse komiteene er politiske og har møter ca 6 ganger i året.
Årets møtekalender finner du her. 

Alle byggesaker ilegges gebyr for behandling av søknaden. Gebyrregulativet er fastsatt av kommunestyret.
Gebyrregulativet finner du her Vær oppmerksom på at det også påløper gebyr for tilkobling til vann- og avløp.

Når kan jeg begynne?

Først når du har mottatt en igangsettingstillatelse kan arbeidene starte opp. Vær oppmerksom på at en rammetillatelse ikke er en igangsettingstillatelse.

Før du kan begynne å utføre bygge- eller anleggsarbeid på din eiendom må du ha tillatelse fra myndighetene.

  1. Ansvarlig søker og tiltakshaver (deg) utarbeider søknaden i fellesskap.
     
  2. Dersom prosjektet er stort eller det er spørsmål som må avklares med kommunen før søknaden kan innsendes, bør det avholdes forhåndskonferanse.
     

Ansvarlig søker

Du kan altså ikke selv søke om tillatelse til å utføre søknadspliktige arbeider på din eiendom. Et firma må påta seg oppgaven som ansvarlig søker. Et slikt firma er for eksempel en arkitekt, bygningsingeniør, eller en byggmester. Ansvarlig søker skal godkjennes av kommunen. Dette gjøres som regel i forbindelse med søknaden. Pbl. § 20-1, 2 ledd. Se her.

Når du har valgt deg ansvarlig søker, vil søkeren hjelpe deg med å utforme søknaden. Den ansvarlige søkeren tar ofte kontakt med kommunen for å få oversendt nødvendig dokumenter som situasjonskart, reguleringsbestemmelser og eventuell annen informasjon.

- Ansvarlig søker er ansvarlig for å sende inn en komplett søknad. Ansvarlig søker er kommunens kontakt til ditt prosjekt. Se her.
 

Nytt er kravet om at søker skal utarbeide en gjennomføringsplan for søknadspliktige tiltak der det er krav om ansvarlige foretak. I den grad det er relevant for tiltaket skal gjennomføringsplanen inneholde oversikt over ansvarsområder inndelt i godkjenningsområder og etter tiltaksklasser, kontrollområder, ansvarlige foretak og gjennomføring av oppgavene.
 
Gjennomføringsplanen skal signeres av søker og sendes kommunen når det søkes om rammetillatelse, igangsettingstillatelse, endringstillatelse, særskilte ansvarsretter, midlertidige brukstillatelse og ferdigattest.

Ansvarlig foretak skal bistå søker med nødvendig dokumentasjon. Se her.
 
Krav til ansvarlig søker finner du i:
- Plan- og bygningslovens § 23-4 
Byggesaksforskriften § 12-2
Plan og bygningsloven kapittel 22 og 23.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde nødvendig dokumentasjon om prosjektet og aktørene i prosjektet til at kommunen kan foreta en behandling. Det er i søknadsskjema laget en liste over vedlegg, som gir en pekepinn på hva kommunen ønsker å få inn.

Ansvarlig søker skal ha kunnskap om hva som i henhold til forskriftene kreves av dokumentasjon.

Dokumentasjon som skal følge søknaden.

Hva mer bør jeg vite?

Plan- og bygningsloven er i stor grad fokusert på å heve kvaliteten på det som blir bygget. Gjennom søknadsbehandlingen i kommunen, blir aktørenes kvalifikasjoner kontrollert. Kommunen vil stadig stille større krav til de profesjonelle aktørene, det bør du også gjøre.

Loven vektlegger også det estetiske. Husk at bygningene lever lengre enn de som oppførte dem. Og at bygninger i stor grad påvirker vårt offentlige rom. Vil du lese mer om estetikk kan du ta en titt på veilederen om ”Estetikk i plan- og byggesaker”.

Krav til universell utforming og forsvarlighet:

Byggverk for publikum
Med byggverk for publikum menes alle typer bygninger og anlegg der publikum har tilgang. Anlegg kan være sportsarenaer, bensinstasjoner, brygger og lignende.

Arbeidsbygning
Arbeidsbygning er byggverk med arbeidsplasser der det utføres arbeid av ulik karakter, for eksempel kontor, fabrikk, verksted, museum, bibliotek, skoler og lignende. Arbeidsbygning er ofte byggverk for publikum og omvendt.

Universell utforming
Med universell utforming menes at hovedløsningene skal være utformet slik at de kan brukes av flest mulig på en likestilt måte. Dette innebærer at utformingen skal være brukbar for flest mulig og at hovedløsningen skal kunne benyttes av alle som har tilgang til byggverket.

Fra Plan- og bygningsloven.
Fra byggteknisk forskrift.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse?

Før en ny bygning tas i bruk skal det foreligge ferdigattest utstedt av bygningsmyndighetene i kommunen. Dersom mindre vesentlige arbeider gjenstår kan det i stedet utstedes en midlertidig brukstillatelse, Jf.  
 

Før det kan utstedes en ferdigattest for tiltaket skal søker bekrefte at dokumentasjonsgrunnlaget for forvaltning, drift og vedlikehold (fdv) er overlevert byggets eier. Eier skal på sin side bekrefte ved kvittering at han har mottatt fdv-dokumentasjon. I tillegg skal det overleveres dokumentasjon på at avfall er levert mottaker i samsvar med avfallsplanen.

Det er altså ulovlig å ta i bruk nye bygninger uten at det foreligger tillatelse til dette fra bygningsmyndighetene i kommunen.


Byggesaken
Byggesaken avgjøres av Teknisk sjef på delegasjon og/eller politisk behandling i hovedutvalget Teknisk, utvikling og miljø.

Dispensasjon
Dispensasjon fra Arealdelen av kommuneplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan behandles av hovedutvalget Teknisk, utvikling og miljø.

Klage
Eventuell klage i henhold til plan- og bygningsloven må fremmes for kommunalsjef Samfunn og utvikling innen 3 uker etter underrettelse om vedtaket. Klagebehandlingsorganet i Kommunen er hovedutvalget Teknisk, utvikling og miljø.

Elektroniske skjemaer
Søknadsskjema, skjema for nabovarsel, og skjema for ansvarsrett kan hentes her og sendes pr. post til

Ordforklaring (PDF)

Adresse
Postadresse: Måsøy kommune, Teknisk, postboks 71, 9691 Havøysund.
Besøksadresse: Rådhuset, Torget 1. 
Telefon: 41 12 67 69
E-post: postmottak@masoy.kommune.no

Skjema