Forsiden/Teknisk/Vann

Vann

Kontaktinformasjon
Spørsmål om rutiner, prøver, analyser og vannkvalitet kan stilles til Ottar Kaspersen på tlf. 99 58 17 24

Gebyrregulativ

Gebyrregulativ 2024


Forskrifter

Forskrifter vanngebyr


Analyseresultater vann
Siste analyserapport fra Eurofins kan lastes ned her.

Vann og vannverk
For å oppfylle kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m. (drikkevannsforskriften) om at "Drikkevann skal, når det stilles til disposisjon for brukeren, være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge" er det nødvendig å beskytte vannkilden best mulig mot potensielle forurensninger.

For vannverk i Måsøy kommune er nedslagsfeltet og kildene belagt med begrensninger/restriksjoner i forhold til bruk av omgivelsene. Dette i henhold til kommuneplanens arealdel vedtatt av KST i sak 37/00, hvor følgende fremkommer i retningslinjene.

Alle inngrep i nedslagsfelt for vannverk skal vurderes i forhold til Forskrift om vannforsyning og drikkevann . Det er forbudt å forurense/skade vannforsyningssystem/tilsigsområde (nedslagsfelt, overflatevann, grunnvann) og ledningsanlegg dersom dette kan medføre risiko for forurensing av råvann og drikkevann

Overvåking av nedbørsfeltene og vannkildeområdene foregår jevnlig, men er størst om våren og ettersommeren.

Kontroll av drikkevannet foregår jevnlig, i form av vannprøver som blir analysert på laboratorium. Kloreringen av vannet vil bli automatisk sjekket flere ganger daglig etter at nytt anlegg er satt i drift
 
For å sjekke at det ikke er sykdomsfremkallende bakterier i vannet, tas det prøver på inntaksledningene i de forskjellige vannverkene jevnlig. I tillegg tas det prøver på ledningsnettet.
Av sykdomsfremkallende bakterier er det to hovedgrupper av bakterier man ser etter:
- Koliforme bakterier. (gamle tarmbakterier) Trives best ved 37 grader.
- Termotolerante koliforme bakterier. (nye tarmbakterier, som indikerer fersk kloakk) Trives best ved 44 grader.

Næringsmiddeltilsynet har ansvar for å føre tilsyn med kvaliteten på drikkevannet, derfor blir kopi av alle laboratorie-analyser sendt direkte fra laboratoriet til Næringsmiddeltilsynet i Hammerfest.

Link til Folkehelse instituttets Vannforsyningens ABC

Litt om vann…

Bløtt vann inneholder lite mineraler som kalsium (kalk) og magnesium.

Surt vann inneholder lite kalk. Surt vann over tid tærer på kopperledninger i bygninger og på støpejernsledninger i gata. Rørene gror igjen. Støpejernsledningene må høytrykkspyles med jevne mellomrom. Dette gjøres fortrinnsvis om våren.

Fargen i drikkevannet kan komme av humus som er oppløst i vannet og som kan gi det et gyllenbrunt skjær.
Humus er i hovedsak nedbrutte planterester. Vann som renner gjennom myrområder vil inneholde planterester og dermed humus.

Brunt drikkevann kan vi få i kranene ved brå forandringer i trykk eller i strømningsretning.
Belegget som avsettes i rørene gjennom året, vil kunne løsne sammen med rust fra jernrør. Disse partiklene skaper det vi gjerne kaller brunt vann. Helsemessig er brunt vann helt trygt, men hvitvasken bør sløyfes inntil forholdene er blitt normale igjen.

Oppdager man forurensninger i drikkevannskildene skal man ta kontakt på vakttelefon nr. 474 17 717.

Tips en venn  Skriv ut