Home/Økonomi og skatt/Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Skattegrunnlag
Eiendomsskatten skal beregnes ut ifra verdien som fastsettes etter reglene i eiendomsskattelovens tredje kapittel (§§ 8 og flg.).

 

Verdsetting
Ved årets utskrivning anvendes tidligere vedtatt taksering. Allmenn retaksering skjer normalt hvert tiende år.

Sats (2024)
Bolig og- fritidseiendom:       4,0
Næringseiendom:                  4,0

Offentlig innsyn
Eiendomsskatteliste 2024 er tilgjengilg her

Fritak
Kommunestyret kan med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7, frita visse eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt.
Kommunestyret har besluttet å frita følgende eiendommer:

Institusjoner/stiftelser som tjener til kommunens fordel
Følgende eiendommer omfattes:

  • Skytterhuset v/Havøysund Skytterlag
  • Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
  • Skibua v/Havøysund Skiklubb

Nybygg til bolig formål
Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas i 10 år fra bygget er ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 

 

Klage
Eiendomsskatteloven § 19 gir deg rett til å klage på takstvedtak og utskrivingsvedtak.

Klagen sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra skatteseddel er sendt til eierne. Den må inneholde gårds- og bruksnummer og en nærmere begrunnelse for hva du mener er feil. Merk avsendelsen med «Klage eiendomsskatt»


Klagen kan sendes:    
Måsøy kommune
v/ Økonomikontoret
Postboks 71, 9691 Havøysund                   

 

Kontakt oss
For mer informasjon, se www.masoy.kommune.no, send en e-post til postmottak@masoy.kommune.no eller ring 46 28 00 60.

 

Eiendomsskatteloven            
Rammer og retningslinjer
Arealmåling og etasjedefinisjoner
Veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt

 

Skjema