Home/Økonomi og skatt/Eiendomsskatt

Eiendomsskatt 2019

I forbindelse med kommunestyrets vedtak om å innføre eiendomsskatt fra 1.1.2013, sendes faktaskjema om grunnlag og takst ut til alle hjemmelshavere.

Eiendomsskatt 2019 

I medhold av eiendomsskatteloven § 15 er offentlige eiendomsskattelister lagt ut til  gjennomsyn på servicekontoret.  Listene er også publisert her på kommunens hjemmeside.

 

Kommunestyret vedtok i møte den 08.12.16 å videreføre eiendomsskatt i Måsøy kommune f.o.m. 01.01.2017. I medhold av eiendomsskatteloven § 2 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2019:

Følgende utskrivingsalternativ skal benyttes, jf. eiendomsskatteloven § 3 a):
«faste eigedomar i heile kommunen»

Eiendomsskattesatsen er 4 ‰ (fire promille)

For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 0 kroner av takstverdi.

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Tomter uten bebyggelse er fritatt for eiendomsskatt.

Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer i 2019 og følge kommunale avgifter. Første gangs utskriving på nye eiendommer blir 3 terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter «Rammer og retningslinjer».

Klage
Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 6 uker fra skatteseddel er sendt til eierne. Den må inneholde gårds- og bruksnummer og en nærmere begrunnelse for hvorfor en mener den fastsatte taksten er feil.

KLAGEFRIST ER 12.04.2019

Klagen kan sendes:    
Måsøy kommune
v/ eiendomsskattekontoret
Postboks 71, 9691 Havøysund                   

Kontakt oss
For mer informasjon, se www.masoy.kommune.no, send en e-post til eiendomsskatt@masoy.kommune.no eller ring 46 28 00 60.

 

Skatteliste 2018 - Offentlig godkjenning

 

 

Skjema