Forsiden/Selvbetjening/Planer/Kommunale planer

Kommunale planer

Her finner du Måsøy kommunes planer som er gjort tilgjengelig på Internett, blant annet kommuneplanen, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, regulerings/bebyggelsesplaner, strategisk næringsplan, økonomiplan osv.

 

AREALPLANER

Kommuneplanens arealdel inkl. kystsonen 2000-2008
- Plankart
- Planbestemmelser
- Planbeskrivelse

Kommunedelplan for Havøysund 2000-2008
- Plankart
- Planbestemmelse
- Planbeskrivelse

Reguleringsplaner
Se oversikt over Måsøy kommunes reguleringsplaner her

Bebyggelsesplaner
Se oversikt over kommunens bebyggelsesplaner her

SEKTOR-/ETATSPLANER

Sentraladministrasjonen
Kommuneplanens arealdel - Planprogram
Kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2032
Vedtatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
Kommunal Planstrategi 2020 - 2023
Strategisk næringsplan 2008-2011
Kommunal kriseplan
Reglement for folkevalgte organ
Kunnskapsgrunnlag 2020
KS Folkevalgtprogram Tillit 2019 - 2023
Kommunal planstrategi 2020 - 2023. Revidert

Teknisk etat
Geodataplan for Måsøy kommune 2005-2008
Geodataplan for Finnmark fylke 2005-2008
Hovedplan vann 2001-2005
Trafikksikkerhetsplan 2007-2009
Skiltplan 2005-2009

Havnevesen
Havneplan 2020 -2023

Helse- og sosialetaten
Strategisk kompetanseplan
Boligsosial handlingsplan 2003-2006
Psykiatriplan 2007-2010
Plan for rusforebyggende tiltak (Revidert nov. 2008)
Individuell plan
Plan for helsemessig og sosial beredskap
Handlingsplan for pleie- og omsorgstjenesten
Retningslinjer for salg og skjenking av alkohol i Måsøy kommune
Kreftplan for Måsøy kommune 2022 - 2026

Demensplan Måsøy

 

Kultur- og oppvekstetaten
Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 - 2012  
Handlingsplan for Idrett og fysisk aktivitet 2014
Kvalitetsutviklingsplan for grunnskoler og barnehager 2015 – 2018
Tilstandsrapport for grunnskolen i Måsøy
Plan for Måsøy kulturskole 2015 – 2016
Plan for Den  Kulturelle  Skolesekken 
Tilstandsrapport fra 2014/2015 
​Kulturminneplan 2020 - 2024

Se ellers oversikt over statlige og fylkeskommunale planer.

Skjema