Home/Kultur og oppvekst/Havøysund Skole/Rett til opplæring i og på samisk

Rett til opplæring i og på samisk

Samiske barn har en lovfestet rett til opplæring i samisk, også om de bor utenfor det samiske forvaltningsområdet. Denne rettigheten gjelder grunnskolen. Det er valgfritt hvilket samisk språk barna velger, men rettigheten er begrenset til ett samisk språk.

Barna kan velge ett av følgende samisk språk:

  • Nordsamisk
  • Sørsamisk
  • Lulesamisk

Den samiske opplæringen blir gitt som førstespråk eller andrespråk. Samisk som andrespråk har ulike læreplaner som er tilpasset elevenes språkferdigheter ved oppstart. Fordelen med dette er at alle barn som ønsker å lære samisk får mulighet til det, uansett hvor gamle de er eller når de ønsker å starte opplæringen i samisk. På barneskolen bestemmer foresatte om barna skal lære seg samisk, mens det er ungdommen selv som bestemmer dette fra og med 8. trinn.

Organisering av samisk opplæring

Opplæringsloven åpner for at kommunene kan vedta å legge opplæring på samisk til en eller flere skoler i kommunen, jf. § 6-2 tredje ledd. Dette gjelder dersom det er ti eller flere elever som ønsker opplæring i og på samisk.
 

Alternative former for opplæring i samisk Opplæringsforskriften § 7-1 åpner for at kommunen kan tilby alternativ form for opplæring i samisk dersom opplæringen ikke kan gis av eget undervisningspersonalet. Dette kan f.eks. være fjernundervisning.
 

Søknad om samisk opplæring sendes til rektor, ved den skolen elevene går, Havøysund skole eller Gunnarnes skole. Ta kontakt med skolen ved spørsmål.

Frist for å søke om samisk opplæring for skoleåret 23/24 – settes til 02.06.23.

Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt.

Styringsdokumenter

Opplæringsloven - samisk opplæring.

Samisk i skolen (udir.no)

Kunnskapsløftet 2020 – samisk (udir.no)

Samisk opplæring | Sámegiela oahpahus | Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Nyttige lenker

Skjema