Forsiden/Helse og velferd/Helsesøstertjenesten

Skolehelsetjenesten ved Havøysund skole

Skoleåret 2023/ 2024  vil det være helsesykepleier på skolen:

 

Torsdager fra 09.00 til 15.00

Telefon: 908 39 659

Epost: asi@masoy.kommune.no

Kontoret ligger i 2 etg på ungdomsskolen, døra er merket.

Man trenger ikke henvisning eller bestille time for å komme.

Dersom det er ønskelig å avtale time kan det gjøres ved å sende en melding eller ringe.

helsesøstertjenesten.jpg

Skolehelsetjenesten har som formål i samarbeid med skolen og de foresatte å:

 • Fremme psykisk og fysisk helse
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdom og skade

Helsearbeidet i skolen skal ifølge Kommunehelsetjenesteloven og forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjeneste omfatte følgende
(§ 2-3):

 • helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov
 • opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper
 • hjemmebesøk/ oppsøkende virksomhet
 • samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever
 • bistand og undervisning i gruppe/ klasse/ foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det
 • samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov herunder kronisk syke og funksjonshemmede
 • informasjon om og tilbud om Barnevaksinasjonsprogrammet


Foreldresamarbeid:


Foreldre/ foresatte som ønsker samtaler eller undersøkelser av sitt barn kan ta kontakt med skolens helsesykepleier.
Oppfølging av elever som har behov for det, skjer i samarbeid med foresatte.
Foresatte kontaktes for samtykke dersom møter i skolehelsetjenesten skal omhandle deres barn.

 

Skolehelsetjenestens faste program 1 – 10 klasse.

 

5 – 6 år:

 • Skolestartundersøkelse med helsesykepleier og lege.

Legeundersøkelsen blir på våren før oppstart på skolen til høsten.

Helsesykepleier kan innkalle til samtale før skolestart eller et par måneder etter oppstart i skolen på høsten.

 

2 klasse:

 • Vaksine, Tetravac. Mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

 

3 klasse:

 • Helseopplysningsskjema, helsesamtale.
 • Måling av vekt og lengde
 • Individuell veiledning ved behov
 • Evt tema i samarbeid med skolen; kost, fysisk aktivitet, sosialt nettverk

 

5 klasse:

 • Evt tema i samarbeid med skolen

Pubertetsutvikling: i grupper, gutter, jenter

 

6 klasse:

 • Vaksine, MMR vaxpro. Mot meslinger, kusma og rødehunder.

 

7 klasse:

 • Vaksine, Cervarix. HPV, humant papillomvirus. Jenter og gutter.

 

8 klasse:

 • Helseopplysningsskjema, helsesamtale.
 • Måling av vekt og lengde
 • Individuell veiledning ved behov

 

9 klasse:

 • Evt tema i samarbeid med skolen, psykisk helse

 

10 klasse:

Vaksine, Boostrixpoli. Mot polio, stivkrampe, difteri og kikhoste.


Helsesykepleier deltar i tverrfaglig samarbeids gruppe som består av helsesykepleier, ppt, skole, barnehage og barneverntjenesten. Samarbeider og samhandler med mål om tidlig innsats for å hjelpe eleven så raskt som mulig.

Helsesykepleier deltar i ansvarsgruppemøter sammen med foresatte, skole og pedagogisk-psykologisk tjeneste o.a. om tilrettelegging for barn med spesielle behov.
 

Elevene kan snakke med helsesykepleier om store og små problem, det kan f,eks være at du er redd, er trist, blir mobbet eller tenker mye på noe som skjer på skolen eller hjemme.

Lurer eleven på noe om kroppen eller har vondt et sted eller andre fysiske plager kan du ta det opp med helsesykepleier som hjelper deg videre.

 

TAUSHETSPLIKT

Helsesykepleier har taushetsplikt, det vil si at hun ikke kan fortelle videre det du vil snakke om.

læreren eller foreldre vite?

Læreren har ikke rett til å få vite hva du skal prate med helsesykepleier om, og helsesykepleier har ikke rett å fortelle læreren hva det handlet om, med mindre du vil at hun skal gjøre det.

Du bør gi beskjed til lærer at du skal til helsesykepleier dersom det er i skoletiden slik at læreren vet hvor du er. Det kan også være greit å få en bekreftelse fra helsesykepleier at eleven har vært der slik at du ikke får ugyldig fravær.

Dersom du ønsker å prate med helsesykepleier på skolen eller på helsestasjon for ungdom, kan du gjøre det uten tillatelse fra foreldrene dine.

 

Hovedregelen når det gjelder taushetsplikt og innsyn i helseopplysninger er:

Foreldre har innsynsrett i barnets journal når barnet er under 16 år. For barn mellom 12 og 16 år skal foreldre ikke få innsyn i opplysninger når barnet har grunner som bør respekteres. Eks på dette er opplysninger om lettere psykiske problemer pga mobbing, problemer hjemme og kjærlighetssorg. Dette gjelder også opplysninger om seksuell helse, prevensjon og lignende.

Foreldrenes innsynsrett må sees i sammenheng med elevens selvbestemmelsesrett. I visse tilfeller kan barns selvbestemmelsesrett gå foran foreldres rett til å samtykke til helsehjelp på barns vegne før de er 16 år.

Hvis du er usikker på om helsesykepleier må si noe videre til dine foresatte om det du forteller om, så spør om det. For eks: «viss noen forteller deg om selvskading eller graviditet, må du si det til foreldrene da?» Da vil du få vite hva som tenkes rundt alvorlighet og om / evt hvordan informasjon kan gis til foreldrene

Taushetsplikten skal ikke være til hunder for at noen får hjelp, så det vil man legge stor vekt på. 

 

Fravik fra taushetsplikt

I særlige tilfeller kan helsepersonell fravike taushetsplikten. Det kan f.eks. være at helsepersonell har plikt til å underrette barnevernet når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet hjemme, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.

Når taushetsplikten settes til side, har eleven/pasienten i de aller fleste tilfeller rett til å bli gjort kjent med hvem som har fått opplysninger, og hvilke opplysninger som er gitt.


TEMAER Å TA OPP HOS HELSESYKEPLEIER:

Temaer som er vanlig å snakke om:

 • Psykisk helse
 • Tristhet
 • Problemer hjemme, fritid
 • Utfordringer med søvn
 • Trening, « den perfekte» kroppen
 • Selvskading
 • Vold og overgrep
 • Rus
 • Røyk/ snus
 • Utfordringer med mat
 • Skoleproblemer, fravær, mobbing, trivsel
 • Prevensjonsveiledning
 • Gratis kondomer
 • Testing, kjønnssykdommer, graviditet
 • Vask og stell av sår
 • Bestille time hos fastlegen
 • Hjelpe deg videre til andre instanser

 

Lista er utømmelig, det er ditt behov og ønske som avgjør hva vi skal snakke om

Dersom det er vanskelig, flaut, skummelt å komme inn å snakke med helsesykepleier kan du sende en sms i forkant å fortelle hva du vil snakke om før du kommer til kontoret.

 

VI SEES 😊

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut