Forsiden/Helse og omsorg/Individuell Plan (IP)

Individuell Plan (IP)

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosial tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom du ønsker det.

Individuell plan og koordinatoransvar er forankret i følgende regelverk:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven, kap. 7
 • Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, kap. 5
 • Helsepersonelloven, kap. 7 § 38 a
 • Pasient- og brukerrettighetsloven, kap.2 § 2-5
 • NAV loven § 15
 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 28 og § 33
 • Barnevernloven § 3-2a
 • Psykisk helsevernloven § 4-1
 • Opplæringsloven § 15-5

Formålet med individuell plan

 1. Sikre at målgruppen får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
 2. Sikre målgruppen medvirkning og innflytelse
 3. Styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og målgruppen og eventuelt pårørende
 4. Styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer

Målgruppe
Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i henhold til gjeldene lovgrunnlag.

Utgangspunktet er brukernes behov for tjenester, per dags dato og i fremtiden.

Med behov for langvarige tjenester menes at behovet må ha en viss varighet, men det kreves ikke at behovet skal være varig eller strekke seg over et bestemt antall måneder eller år.

Igangsetting av individuell plan er en tidkrevende prosess og dette må tas hensyn til ved vurdering av behovets varighet.

Koordinerte tjenester betyr at behovet gjelder to eller flere helse- og omsorgstjenester.

Ved behov for tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som skal sørge for at planen blir utarbeidet og koordinere arbeidet.

Spesialisthelsetjenesten skal medvirke i planarbeidet.

Tjenesteyterne skal bidra til et helhetlig, koordinert og tilpasset tjenestetilbud på tvers av fag, nivåer og sektorer.

Dersom du har behov for individuell plan eller ønsker mer informasjon ta kontakt med koordinerende enhet eller direkte med den enheten du allerede har tjeneste.

Enhetsleder for Hjemmetjenesten Stina Strande:
E-post: stina.strande@masoy.kommune.no
Telefon: 90 23 59 96

Enhetsleder for Sykeavdelingen Anne Amundsen:
E-post: anne.amundsen@masoy.kommune.no 
Telefon: 48 26 30 79

 

 

Skjema