Forsiden/Helse og omsorg/NAV

NAV

Informasjon til brukere:
Vær oppmerksom på at utvidede smittevern regler gjelder i våre mottak så lenge smittesituasjonen er høy.

Hensikt med lov og tjeneste
Det viktigste formålet  med loven er å fremme økonomisk  og sosial trygghet for de som er kommet i en vanskelig situasjon.  Sosialtjenesten skal også arbeide for å unngå at mennesker kommer i vanskelige situasjoner, gjennom forebyggende arbeid. Det er ikke sikkert at det alltid er penger som er den riktige hjelpen.  Noen ganger kan en samtale med saksbehandler gi god hjelp. Saksbehandlerne skal vurdere hele din situasjon, før de gjør en vurdering. Dette er bakgrunnen til at du blir innkalt til samtale.


Har jeg rett på økonomisk sosialhjelp?

Du har krav på økonomisk sosialhjelp, når alle andre muligheter til å forsørge deg selv er prøvd.  Dette betyr at sosialtjenesten vil, i samarbeid med deg, forsøke på finne ut om du har mulighet til å skaffe deg annen inntekt.

Dette kan være arbeidsinntekt, trygdeytelser, underholdningsbidrag og lignende.

Sosialtjenesten kan også forsøke å finne ut om du kan ha rett på andre økonomiske støtteordninger. Dette kan være bostøtte, utbedringslån og utbedringstilskudd  fra Husbanken. 

Saksbehandlerne vil informere og veilede deg om alle forhold som kan sette deg i stand til å klare deg selv økonomisk. Sosialtjenesten gir økonomisk hjelp til den som ikke er i stand til å sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller har krav på andre økonomiske rettigheter.  Økonomisk sosialhjelp er ment å kun dekke grunnleggende behov. En slik vurdering skal alltid være individuell.


Vilkår for sosialhjelp
Det kan settes vilkår når sosialtjenesten gir deg økonomisk sosialhjelp.  Disse skal alltid være utformet individuelt og skal ikke være urimelig tyngende for deg. Det er også av stor betydning at vilkår som settes, er i sammenheng  med hjelpebehovet ditt  og kan bidra til å sette deg i stand til å klare deg selv.

Du kan klage på vilkår som blir satt for deg, dersom du mener de er urimelige.

Eksempler på vilkår kan være at du må forsøke å redusere dine utgifter, registrere deg som arbeidssøkende, ta imot økonomisk rådgivning osv.  Slike vilkår  vil vi drøfte med deg på forhånd.

 

Postadresse: Nav Hammerfest-Måsøy, Postboks 415, 9615 Hammerfest

 

Kontaktinformasjon: www.nav.no
Sosialtjenesten M.tlf. 484 05 784. Telefontid 10:00-15:00

Publikumsmottak
Strandgata 149
9690 Havøysund

Åpningstider: Onsdag og torsdag kl. 11.30 - 14.00, ellers etter avtale med din veileder.

Mer informasjon

Skjema