Home/Helse og velferd/Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten

Under hjemmetjenesten hører hjemmesykepleie, praktisk bistand, psykiatritjenesten og hjemmehjelp. Sykepleiertjenesten er en integrert del av hjemmetjenesten.
Hjemmetjenesten gir tjenester hele døgnet og er lokalisert på Daltun. Det overordnede mål er at brukerne og pårørende skal oppleve trygghet uavhengig av funksjonsnivå og alder. 

Du kan treffe på studenter/elever/lærlinger i hjemmetjenesten.

Kontaktinformasjon for hjemmetjenesten:

Virksomhetsleder Hjemmetjenesten Stina Strande 90 23 59 96
Telefon vaktrom Daltun 78 42 41 42
Kontoret – Merkantil  47 60 79 82

 

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Måsøy kommune kan søke om hjelp fra hjemmetjenesten. Tilbudet er beregnet til deg som på grunn av varig eller midlertidig sykdom, skade eller funksjonshemming ikke klarer å ivareta dine grunnleggende behov. Hjemmetjenesten vil da gjøre avtale om kartleggingsbesøk, og en vil i samråd med bruker bestemme hvilke tiltak som er nødvendig utfra det aktuelle hjelpebehovet. For å motta hjemmesykepleie må det leveres skriftlig søknad og søknaden må innvilges. All hjelp innvilges med skriftlig vedtak

Noen eksempler på tiltak som kan være aktuelle for brukere:

 • Psykisk/ fysisk helsehjelp
 • Motivasjon, opplæring til egenomsorg og egenmestring
 • Legemiddeladministrering
 • Bistand/hjelp personlig hygiene
 • Pleie, omsorg og behandling
 • Trygghetsalarm
 • Søknad og oppfølging av hjelpemidler (syn, hørsel og bevegelseshemmede)
 • Lindrende pleie ved livets slutt
 • Matombringing, innkjøp, tilrettelegging
 • Hjelp til rengjøring, innkjøp, klesvask

Hva kan du forvente av hjemmetjenesten:

 • Vi setter opp fast dag, men ikke klokkeslett.
 • Vi utfører tjenesten ut i fra vedtak som du har mottatt. Vedtaket beskriver hvilken hjelp du skal få og omfanget av hjelpen.
 • Dersom tjenesten ikke kommer som avtalt, vil du få beskjed.
 • Vi har fokus på hverdagsmestring. Det betyr at bruker skal gjøre oppgaver han selv klarer.
 • Vi er uniformerte og har egne tjenestebiler.

Legemiddeladministrering:
Ved behov for legemiddeladministrering vil multidose bli brukt som hovedregel, kun i særskilte vurderinger vil dosett bli brukt.

Sår, prøvetaking, undersøkelser, injeksjoner o.l: skal være vurdert av lege og følges opp ved fastlegekontor. Utføres kun der bruker ikke kan oppsøke legekontor. Andre vitale målinger kan gjøres som ledd i observasjon. Skal være faglig begrunnet og tidsavgrenset. Følge til lege er ikke noe hjemmetjenesten gjør. Ta kontakt med legekontoret om du trenger skyss til legetime.

Hjemmehjelp/praktisk bistand:
Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i dagliglivet for personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker ikke klarer dagliglivets nødvendig gjøremål, slik at de kan bo i eget hjem med trygghet, så lenge som mulig. Formålet er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen, samt motivering/opplæring til egenomsorg.

Tjenesten tildeles etter en individuell vurdering. Søknaden kan gjelde en periode der du har et særlig hjelpebehov grunnet sykdom, eller bistand på ubestemt tid. Tjenesten kan være standard renhold, hjelp til personlig stell, hjelp til matlaging eller hjelp til ærender. Tjenesten har egenandels kostnad.

Det foreligger egne retningslinjer for å motta hjemmehjelp/praktisk bistand vedtatt i 2022.

Trygghetsalarmer:
Eldre, funksjonshemmede og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan søke om å få tildelt trygghetsalarm. Trygghetsalarm kan installeres i private hjem, eldrebolig eller omsorgsbolig. Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste. Det følger etablering og egenandels kostnad på trygghetsalarm. Det er ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm. Som med hjemmetjeneste må en søke og få tildelt tjenesten med skriftlig vedtak. Det foreligger egne retningslinjer for trygghetsalarmer som vedtatt i 2022.

Priser:
Enkelte tjenester foreligger egenandelskostnader som blir regulert årlig av kommunestyret se «kommunens gebyrregulativ». For nærmere informasjon om hvilke tjenester dette gjelder, ta kontakt med hjemmetjenesten.

SKJEMA:
Søknadsskjema - Søknad om Helse- og omsorgstjenester

 

RETNINGSLINJER:

Matombringen.pdf

Retningslinjer for praktisk bistand i hjemmet.pdf

Retningslinjer trygghetsalarmer.pdf

 

LOVVERK:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) - Lovdata
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) - Lovdata
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) - Lovdata

 

 

Skjema