25. mars 2022 kl. 12:47

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
Home/Tjenester/Helse og omsorg/Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten

Kommunestyret har i 1998 vedtatt en handlingsplan for pleie- og omsorgstjenesten som bygger på følgende visjon: Trygghet, verdighet og livskvalitet for den enkelt.

 Denne visjonen munner ut i følgende hovedmål for planperioden:

 • Tjenesten ytes med bakgrunn i felles forpliktende ideologi/verdigrunnlag
 • Pleie- og omsorgstjensten er helhetlig og samordnet
 • Pleie- og omsorgstjensten er boligbasert
 • Pleie- og omsorgstjensten er individrettet

Det overordnede mål er således at brukerne og pårørende skal oppleve trygghet uavhengig av funksjonsnivå og alder. 

Kontaktinformasjon for hjemmetjenesten:

Virksomhetsleder Helse og omsorg Siv Louise Berg
Enhetsleder Hjemmetjenesten Stina Strande
Telefon 784 24 142

Hjemmetjenesten har sine kontorer på Daltun og kan treffes på telefon 784 24 142

Hjemmetjenesten består av hjemmehjelpsordning, psykiatritjeneste og hjemmesykepleie, og er en arbeidsplass for tilsammens 23 personer.
Ved hjemmetjenesten arbeider det 7 sykepleiere hvorav en er leder. I tillegg har tjenesten psykiatrisk sykepleier, sosionom, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og hjemmehjelpere. 

Døgnbasert tjeneste:
Hjemmetjenesten er en døgnbasert tjeneste, og er en viktig del av den totale pleie- og omsorgstjenesten.
En døgnbasert tjeneste betyr at vi kan yte hjelp 24 timer i døgnet.
På dagtid er det mellom 10-13 personer på, om ettermiddagene er det 3, og om natten er det 2 personer på vakt. I helgene og i høytidene er bemanningen redusert.

Foruten hjemmebesøk hos brukerne må vi også sette av tid til møter.
Hver morgen kl. 08.00 samles hjemmetjenesten og planlegger dagens gjøremål, og igangsatte tiltak blir vurdert og det blir gjort endringer hvis nye behov har oppstått. Før arbeidsdagen er over må det skrives rapport i brukers pleiejournal, og kl. 14.30 er det oppsummering og evaluering av dagens gjøremål.

Hjemmetjenesten tar imot hjelpepleier elever, sykepleier studenter og lærlinger i omsorgsarbeider faget. Dette er en viktig oppgave og er både positivt og lærerikt for tjenesten.

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Måsøy kommune kan søke om hjelp fra hjemmetjenesten. Tjenesten kan ytes til dem som har et særlig hjelpebehov pga. sykdom eller funksjonshemming. Anmodning om hjelp kan komme fra brukeren slv, familie, lege eller sykehus.

Hjemmetjenesten vil da gjøre avtale om kartleggingsbesøk, og en vil i samråd med bruker bestemme hvilke tiltak som er nødvendig utfra det aktuelle hjelpebehovet. Det er svært viktig at hjelpen tilpasses den enkelt, På den måten kan hjelpeapparatet bidra til at brukeren klarer seg i eget hjem på en trygg og forsvarlig måte.

 • Hjemmesykepleie tildeles etter Helse- og omsorgstjenesteloven.  
 • Praktisk bistand (hjemmehjelp) tildeles etter Helse- og omsorgstjenesteloven.
 • All hjelp innvilges med skriftlig vedtak

Noen eksempler på tiltak som kan være aktuelle for brukere med særlig hjelpebehov:

 • Hjelp til personlig hygiene
 • Medisinering (fylle ukedosett/dagsdosett, oppbevare og bestille medisin)
 • Sårstell
 • Søknad og oppfølging av hjelpemidler, både for syn - hørsel og bevegelseshemmede
 • Tilsyn/samtale
 • Hjelp til rengjøring, innkjøp, klesvask
 • Middagsombæring/hjelp til frokost - kvelds
 • Opplæring/veiledning av bruker for å mestre daglige gjøremål selv
 • Avlastning/kortidsopphold/dagopphold
 • trygghetsalarm

Det er egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp):

Inntekt inntil

Kr. 170.490,- Kr.   27,- pr. time

Inntekt mellom

Kr. 170.490,- og kr. 255,375,- Kr.   55,- pr. time

Inntekt mellom

Kr. 255.375,- og kr. 340.980,- Kr.   85,- pr. time 

Inntekt mellom

Kr. 340.980,-og kr. 426.225,- Kr.   107,- pr. time

Inntekt over

Kr. 426.225,- Kr. 131,- pr. time

 

Hverdagsmestring/Hverdagsrehabilitering: «Lengst mulig i eget hjem – eget liv»
Hverdagsrehabilitering er tidsbegrenset rehabilitering, hvor opptrening i daglige gjøremål skjer hjemme hos deg, eller i nærmiljøet. Ved å styrke deg i å mestre eget liv og hverdagsaktiviteter, fremmer vi dine muligheter og evner til å klare deg selv i ditt eget hjem lengst og best mulig.

Tjenesten er et gratis tilbud fra kommunen, og er et samarbeid mellom Måsøy og Hammerfest kommune/ Kvalsund og Hammerfest kommune. Les mer

Skjema