Home/Teknisk/Brannvesen

Forebyggende avdeling

Brannforebyggende avdelings har som hovedoppgave å gjøre risikoen mindre for at brann og
andre ulykker skal oppstå. Forebyggende virksomhet kan være; befaring av risikoobjekter, kontroller på utesteder, tilsyn på butikk/kjøpesentre ,bedrifter etc. I tillegg vil en viktig del av virksomheten være å gi informasjon til innbyggerne om hvordan vi selv kan forebygge brann og ulykker. Feiing og tilsyn/kontroll med fyringsanlegg er også en viktig del av avdelingens oppgaver.


Brannsyn

kirke.jpg"
Tilsyn utføres på følgende områder:

Særskilte brannobjekt: tilsyn utføres i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn.

Boliger: tilsyn utføres i henhold til forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Brannfarlige og eksplosive varer: tilsyn utføres i forbindelse med behandling av lagringstillatelser. Større virksomheter har også regelmessige tilsyn av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap )
 

 


Havøysund kirke er et eksempel
på et særskilt brannobjekt.

Feiing

Feil og mangler ved ildsted og skorstein er ofte en viktig årsak til brann. Derfor er det viktig at disse blir avdekket. Vi kontrollerer derfor alle fyringsanlegg hver 4. år. Vi feier skorsteiner når det er behov men aldri sjeldnere enn hvert 4. år.

Ved kontroll må feieren ha tilgang til boligen. Beboere vil bli varslet i god tid før feieren kommer.

Les mer om brannvern/feiing her.

 


Kurs- og øvelse

roykdykker.jpg" Måsøy brannvesen kan bistå ved kurs og øvelser i småskala. Vi kan bla. hjelpe til med pulverapparater, røykmaskiner og instruktører.

Aktuelle kurs kan være; Slokkeøvelser (pulver/husbrannslager), Evakueringsøvelser, Brannteori og lignende.


Røykdykkerøvelse.


Annet


Avdelingen behandler i tillegg søknader om oppbevaring av gass, salg av fyrverkeri, oppbevaring/lagring av brannfarlige væsker, eksplosiver og lignende.

Følgende mengder brannfarlig gass og brannfarlig veske er på gitte vilkår tillatt lagret i boenhet og garasje/utvendig bod/båthus eller lignende;

I boenhet kan det oppbevares inntil 55 liter brannfarlig gass kategori 1 og 2 (Propan, butan) og inntil 10 liter brannfarlig væske kategori 1 og 2 (Bensin, Etanol, Metanol).

I garasje, i utvendig bod, båthus eller lignende kan det for personlig bruk oppbevares inntil 90 liter brannfarlig gass kategori 1 og 2 og inntil 50 liter brannfarlig væske kategori 1 og 2.

I serveringssted, i overnattingssted og i forsamlingslokale er det ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass kategori 1 og 2, med mindre særskilte tiltak er iverksatt.

For fullstendige mengde og lagringsregler vises det til; Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.

 

Skjema