Home/Kultur og oppvekst/Helsesøstertjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten i Måsøy

Det meste av virksomheten foregår i helsestasjonens lokaler på rådhuset, men kontortid på skolen, samt hjemmebesøk til familier med nyfødte barn, utgjør en vesentlig del av tjenesten.

Helsestasjonen

Kontaktinformasjon

Helsesøster Ann Sissel H. Larsen

Telefon

90 83 96 59

Mail:

asi@masoy.kommune.no

Adresse:

Helsesøstertjenesten i Måsøy
9691 Havøysund, Postboks 71

Besøksadresse:

Torget 1, Rådhuset, 1. etg.

Åpningstider:
Mandag:                                   Kl. 08.00 - 12.00 (skolekontor fra kl. 12.30 og ut dagen)
Onsdag:                                    Kl. 12.00 - 15.45 (skolekontor fra kl. 08.00 - 11.30)
Tirsdag, torsdag og fredag:      Kl. 08.00 - 15.45 (kl. 15.00, sommertid)

Timebestilling: 
Personlig oppmøte, telefon eller E-post.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 90 83 96 59
E-postasi@masoy.kommune.no
Adresse: Torget 1, inngang på hjørnet mellom rådhuset og brannstasjonen.

Tjenesten omfatter:

Helsestasjon:
Barn 0-5 år.
Utføres av helsesykepleier og lege.

Skolehelsetjenesten: 
Barn 6-20 år.
Utføres av helsesykepleier og lege.

Helsestasjon for ungdom:
Torsdag 10. oktober 2019, kl. 15.30 - 16.30
Torsdag 24. Oktober 2019, kl. 15.30 - 16.30
Torsdag 7. November 2019, kl. 15.30 - 16.30
Torsdag 21. November 2019, kl. 15.30 - 16.30
Torsdag 5. desember 2019, kl. 15.30 - 16.30
Ungdom 13-20 år. Gratis! Ingen timebestilling
Utføres av helsesykepleier og lege.
Legekontoret i Havøysund, Søndregata 1

Vaksinasjoner:
Hele befolkningen.
Utføres av helsesykepleier på ordinasjon fra lege.

Jordmor:
Kvinner i fertil alder og deres familie.
Utføres av jordmor som ambulerer fra Hammerfest sykehus til helsestasjonen hver 4 uke.

Time bestilling til jordmor gjøres direkte på telefon:  90 96 36 97

Hva tilbyr vi?
Helsestasjon skal fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer hos barn og ungdom.

Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning.

Tjenesten skal bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge gjennom tiltak for å styrke foreldrerollen, fremme barns lærings- og utviklingsmiljø, og legge til rette for psykososialt og fysisk arbeidsmiljø i skolen.

Konkrete tilbud er blant annet:
• Samarbeid med jordmor i overgang fra fødsel/ barsel

•Helsekonsultasjoner
• Rådgivning og veiledning
• Barnevaksinasjonsprogram
    Vaksinasjoner øvrig
• Foreldreveiledning
• Henvisning
• Kontakt med aktuelle samarbeidspartnere

Målgruppe:
Hele befolkningen.

Samarbeidspartnere
o    Foreldre
o    Lege
o    Fysioterapeut
o    PPT
o    Barnevern
o    Skole/barnehage
o    Rus og psykiatritjenesten
o    BUP
o    Barneavdelingen
o    Barnehabilitering

Pris for tjenesten

Gratis, unntatt vaksinasjon utover barnevaksinasjonsprogrammet.

·         Lover og forskrifter

Lover
Helse- og omsortjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Retningslinje for helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Klagemulighet
Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller til leder for tjenesten, kultur og oppvekstsjef.

E-mail this  Print this